2022-11: Emilia Falk, ”Det skatterättsliga företrädaransvaret. Särskilt om de subjektiva rekvisiten och befrielse från betalningsskyldighet”

2021-09: Galina Krasteva, ”Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren–konsekvenser för den skattskyldige”

2020-06: Carl-Johan Lindman, ”Tax Penalties in Transfer Pricing”

2017-12: Tina Friberg, ”Förutsebarhet i inkomstbeskattningen – särskilt om expertskatt och ränteavdragsbegränsningar”

2016-10: Mats Carlasjö, ”Omkaraktärisering av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner – särskilt om förhållandet mellan omkaraktärisering enligt OECD:s riktlinjer om internprissättning och intern rätt”

2015-10: Johanna Karlsson, ”Företagsskattekommitténs förslag om halvering av tidigare års underskott. I strid med retroaktivitetsförbudet?”

2013-10: Hanna Grylin, ”Om fördjupad samverkan ur ett offentlighets- och sekretessperspektiv”

2013-10: Niklas Karlsson, ”Lagkonkurrens mellan skatteflyktslagen och skatteavtal”

2012-10: Peter Lennartz Röstlund, ”Betalningssäkring. integritet och egendomsskydd”

2012-10: Patrick Krassén, ”Rättsosäkerhet som transaktionskostnad”

2012-10: Johanna Jörgensen, ”Kortare avbrott för vistelse i Sverige och tredjeland”

2012-10: Henrik Schmidt, ”Passivitetsrätten i skatteutredningar”

2012-10: Christina Karvahall, ”Tredjemansrevision och Förjupad samverkan”

2010-10: Fredrika Ulin, ”Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen”

2010-10: Malin Siekkinen, ”Krav på säkerhet vid anstånd med betalning av skatt”

2010-10: Christian Carneborn, ””Kassaregisterlagen och Europakonventionen” 

2010-10: Gustav Ahl, ”Gränsöverskridande förlustutjämning”

2010-10: Martin Hector, ”Oskuldspresumtionen och skattetillägget”

2010-10: Anna Karlgård, ”Skattetillägg, straff och förhållandet till Europakonventionen”

2010-10: Christian Eklund, ”Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott”

2009-11: Christoffer Baaz och Cesar Wahlbeck, ”Skattetillägg i Internprissättnings-processer -En studie av begreppet oriktig uppgift” 

2009-11: Eva-Maria Noren och Nina Törling ”Ränteavdragsbegränsningar – De nya reglernas förenlighet med den fria etableringsrätten”

2009-11: Susanne Andersen och Christine Gauffine”Stadigvarande vistelse och tillfälligt avbrott ur ett elitidrottsperspektiv” 

2009-11: Therese Bergman och Lizette Magnusson ”Begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter I vilka situationer kan det anses affärsmässigt motiverat att göra ett internt förvärv av delägarrätter?”

2009-11: Nicklas Hedin och Johan Göransson, ”Internationella fusioner – även staten vill ha sitt”

2009-11: Elisabeth Elvingsson, ”Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder – nya regler granskade ur ett rättssäkerhetsperspektiv”  

2009-11: Sandra Bolle, ”Skattetillägget och dess förenlighet med den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” 

2009-01: Caroline Carlson, ”Hel och delvis befrielse vid skattetillägg” 

2009-01: Martin Florqvist och Stefan Persson, ”Felaktiga skatteupplägg på Skatteverkets hemsida”

2009-01: Elma brankovic, Linda Corell och Jennie Larsson, ”Lagen om deklarationsombud – öppen för tolkning”

2009-01: John Bengtsson och Tobias Karlsson, ”NE BIS IN IDEM – Skattetillägg och skattebrott – En komparativ studie av svensk och norsk konventionstillämpning”