Syfte

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

ISoR är en opolitisk organisation och har inte som syfte att ta ställning i frågor som rör skatternas storlek.

Stadgar

för den ideella föreningen Institutet Skatter & Rättssäkerhet,
org nr 802411-9409

§ 1
Ändamål
Föreningen skall verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som bolag och andra juridiska personer. Arbetet skall bedrivas genom informations­ och opinionsbildning, forskningsfrämjande verksamhet samt vad som i övrigt kan antas gagna rättssäkerheten.

§ 2
Medlemmar och medlemsavgifter
Såväl enskilda som juridiska personer har rätt till medlemskap. Medlem erlägger årsavgift som privatperson eller företagsmedlem. Avgift för kommande år skall erläggas före utgången av löpande medlemsperiod.

§ 3 
Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör om medlemmen begär utträde eller trots anmaning ej betalt förfallen avgift. Medlem kan uteslutas om denne uppenbart skadar föreningens verksamhet. Beslut om uteslutning av medlem skall fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet bland de närvarande styrelsemedlemmarna.

§ 4 
Valberedning
Valberedning, som utgörs av högst tre personer, utses av föreningsstämma för ett år i taget.
Valberedningen lämnar inför föreningsstämma förslag avseende styrelseordförande, vice ordförande samt högst tretton övriga ledamöter.

§ 5
Styrelse
Styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsen svarar för föreningens förvaltning samt planering av verksamheten. Styrelsen utser i mån av behov särskilda personer eller arbetsgrupper med rådgivande funktion eller med uppdrag att genomföra projekt på rättssäkerhetsområdet.

§ 6
Beslutsfattande
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 7
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden i förening med vice ordföranden, alternativt av ordföranden eller vice ordföranden i förening med en annan ledamot ur styrelsen.

§ 8 
Räkenskaper och revision
Föreningen har kalenderåret som räkenskapsår. För granskning av räkenskaperna utses på föreningsstämma minst en revisor samt minst en revisorssuppleant.

Föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorerna före den 1 mars. Revisorerna skall till styrelsen avlämna revisionsberättelse för behandling vid årsstämman.

§ 9
Stämma
Ordinarie årsstämma hålles senast i juni månad varje år. Medlemmarna kallas till stämman, liksom till extra stämmor, genom brev som i första hand utsänds genom elektronisk post. Då styrelsen anser det påkallat, eller då minst 100 föreningsmedlemmar begär det, skall extra stämma utlysas. Vid utlysande av extra stämma skall skälen för denna anges. Andra än i kallelsen angivna frågor får inte tas upp till behandling vid en sådan extra stämma.

Varje medlem har en röst. Medlem äger rätt att företrädas av annan medlem genom fullmakt. En medlem får dock inte företräda fler än tio medlemmar.

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för frågor som rör ändring av stadgarna (§ 10) samt upplösning av föreningen (§ 11). För sådana beslut erfordras minst två tredjedels majoritet.

Vid ordinarie stämma skall förekomma:

 1.      Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2.      Val av två justeringsmän för protokollet från stämman och en rösträknare.
 3.      Godkännande av föredragningslistan.
 4.      Godkännande av kallelsen till stämman.
 5.      Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6.      Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7.      Fastställande av resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret samt beslut om ev. resultatdisposition.
 8.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9.      Val av ordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter.
 10.      Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er).
 11.      Val av ordförande och ledamöter av valberedningen.
 12.      Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna.
 13.      Fastställande av årsavgift.

§ 10
Ändring av stadgarna
För beslut om ändring av föreningens stadgar erfordras godkännande vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum, av vilka en skall skall vara ordinarie.

§ 11
Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas av stämman vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. I kallelse till medlemmarna om föreningens upplösning skall förslag lämnas om hur styrelsen skall förfara med föreningens tillgångar.

Ovanstående stadgar har ändrats senast genom beslut på ordinarie årsstämma den 16 april 2015 och beslut på extra årsstämma den 2 september 2015.