Stipendier

Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR) utlyser ett uppsatsstipendium på 25 000 kronor. Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni och hålla ett anförande i samband med ett av ISoR anordnat seminarium.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter på juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt examensarbete på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. Vidare syftar stipendiet till att utgöra underlag för ISoR:s ställningstaganden och arrangemang i rättssäkerhetsfrågor av betydelse för beskattning av individer och företag.

Uppsatser som kommer i fråga för stipendium är:

  • examens- och masteruppsatser skrivna inom ramen för juristutbildningen eller en affärsrättslig magisterutbildning,
  • primärt inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor, och som
  • har examinerats vårterminen 2022, höstterminen 2022 eller vårterminen 2023.

Uppsatsen ska motsvara den högsta betygsnivån (motsvarande ECTS-graderna A och B), d.v.s. vad som motsvarar AB inom ramen för juristutbildningen och VG-nivå för affärsrättsliga magisterutbildningar.

ISoR:s styrelse kan, efter eget skön och gottfinnande, bevilja stipendium till uppsats som författats inom ramen för annan utbildning, eller som annars inte uppfyller angivna krav, förutsatt att styrelsen anser att uppsatsen är av väsentlig betydelse för en rättssäkerhetsfråga på skatteområdet.

Till stipendieansökan ska följande bifogas:

  • en motivering varför utlyst stipendium ska utdelas till stipendiat,
  • ett skriftligt yttrande från handledare vid svenskt universitet eller högskola till stödjande av motivering, och
  • en digital version av uppsatsen.

Komplett ansökan ska ha inkommit till ISoR:s kansli senast den 31 augusti 2023. Uppsatserna bedöms, tillsammans med de uppsatser som inkommit föregående termin, av ISoR:s styrelse. Gentemot styrelsen gäller anonymitet för uppsatsskribenterna. Det är därför viktigt att skribentens namn inte tas med i uppsatsen. Namnet ska istället framgå i ansökan genom att anges i mejlets ämnesrad. Det är således enbart ISoR:s kanslichef som vet om skribentens identitet och denne deltar inte i beslutsprocessen. Om styrelsen efter sin utvärdering av inkomna uppsatser fattat beslut om tilldelning av stipendium meddelas den som tilldelas ISoR:s stipendium så snart som möjligt per telefon eller e-post. Alla sökande får besked.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökningar, och eventuella förfrågningar, sänds digitalt till ISoR:s kansli:
amelie.eriksson@isor.se