Stipendier

Institutet Skatter & Rättssäkerhet (ISoR) utlyser årligen ett kontant uppsatsstipendium på 25 000 kr. Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni samt hålla ett anförande i samband med ett seminarium anordnat av ISoR.

Syftet med stipendiet är att stimulera studenter som skriver uppsatser inom ramen för juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt examensarbete på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. Därtill syftar stipendiet till att få fram underlag för ISoR:s ställningstaganden och arrangemang i rättssäkerhetsfrågor av betydelse för beskattning av individer och företag. Styrelsen kan även, efter eget skön och gottfinnande, bevilja stipendier till uppsatser som författats inom ramen för annan utbildning, eller som annars inte uppfyller de angivna kraven, förutsatt att styrelsen anser att uppsatsen är av väsentlig betydelse för en rättssäkerhetsfråga på skatteområdet.

Uppsatser som kommer i fråga är:

  • examens- och masteruppsatser skrivna inom ramen för juristutbildningen eller en affärsrättslig magisterutbildning,
  • primärt inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor,
  • och som uttalat belyser konsekvenser ur rättssäkerhetssynpunkt av nuvarande och/eller föreslagen lagstiftning.

Uppsatserna ska motsvara den högsta betygsnivån (motsvarande ECTS-graderna A och B), d.v.s. vad som motsvarar AB inom ramen för juristutbildningen och VG-nivå för affärsrättsliga magisterutbildningar.

Ansökan sker skriftligen till ISoR av föreslagen stipendiat. Till ansökan ska följande bifogas:

  • skriftlig motivering varför utlyst stipendium ska utdelas till stipendiat,
  • ett skriftlig yttrande från professor i skatterätt eller annan kvalificerad handledare vid svenskt universitet eller högskola till stödjande av motivering,
  • digital version av uppsatsen att kunna publiceras på ISoR:s hemsida,
  • och ett tryckt exemplar av uppsatsen.

Kompletta ansökningar ska ha inkommit till ISoR:s kansli senast den 15 september avseende närmast föregående läsår. Därefter bedöms uppsatserna av ISoR:s styrelse.

Stipendiat ska ge ISoR rätt, men inte skyldighet, att publicera uppsatsen på sin hemsida.

Ansökningar sänds till ISoR:s kansli:
Institutet Skatter och Rättssäkerhet
c/o Evelina Lund
Västmannagatan 79
113 26 Stockholm

För förfrågningar och andra kontakter:
evelina.lund@isor.se