Institutet Skatter och Rättssäkerhet – Integritetspolicy

ISoR värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, därför har vi upprättat den här integritetspolicyn. Policyn utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder de till, vilka som får ta del av dem, under vilka omständigheter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Ansvarig för behandling av personuppgifter inom Institutet Skatter och Rättssäkerhet (”ISoR”), org nr. 802411-9409, c/o Amelie Eriksson, Portalgatan 67, 754 18 Uppsala, är föreningens styrelse. Styrelsen kan kontaktas per brev via ovanstående adress eller per e-mejl via mejladressen amelie.eriksson@isor.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

Medlemsregister och marknadsföring av seminarier och liknande arrangemang till personer som inte är medlem i ISoR

ISoR:s arbete för bättre rättssäkerhet på skatteområdet bedrivs genom informations- och opinionsbildning, forskningsfrämjande verksamhet och övriga arrangemang som kan antas gagna rättssäkerheten. Seminarier och den årliga Rättssäkerhetsdagen (RÄDA) utgör verksamhetens kärna. För att ISoR ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter.

De personuppgifter som ISoR behandlar är namn och e-postadress. Dessa uppgifter finns i vårt medlemsregister och används för att vi ska kunna nå ut med information till dig som medlem om bl.a. kommande seminarium, Rättssäkerhetsdagen och övriga information som rör föreningens verksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är det avtal som medlemskapet i ISoR innebär.

Utöver medlemsregister behandlar ISoR namn och e-postadress för personer som har varit, men inte längre är, medlem i ISoR samt personuppgifter, namn och e-postadress, för personer som genom deltagande på seminarium eller på annat sätt visat intresse för ISoR:s verksamhet. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna nå ut med information om bl.a. kommande seminarium, Rättssäkerhetsdagen och övriga information som rör föreningens verksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att möjliggöra ISoR:s verksamhet och för att nå ut till relevanta aktörer inom skatteområdet (intresseavvägning).

Stipendieansökningar

ISoR utlyser årligen ett stipendium i syfte att uppmuntra studenter på juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt examensarbete på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. För att kunna hantera stipendieansökningar och kunna avgöra vem som ska tilldelas stipendium samlar ISoR in de personuppgifter som inkluderas i ansökan, dvs. namn, e-postadress och telefonnummer. För den som tilldelas ISoR:s uppsatsstipendium kommer ytterligare personuppgifter i form av bank- och kontouppgifter att behandlas. Dessa uppgifter är nödvändiga för att ISoR:s styrelse ska kunna behandla stipendieansökningar och avgöra vem som ska tilldelas ISoR:s uppsatsstipendium. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att ISoR ska kunna avgöra vem som ska tilldelas stipendium och för att utbetalning av stipendiet ska kunna göras (intresseavvägning).

Hemsidan

ISoR behandlar inte aktivt personuppgifter via sin hemsida. WordPress, som tillhandahåller ISoR:s hemsida, gör dock ett automatiskt insamlande av personuppgifter vilket avser information som webbläsare, mobila enheter och servrar vanligtvis insamlar från besökare till en webbplats, såsom IP-adress, webbläsartyp, språkinställning, datum och tid för besök, operativsystem och information om mobilnätverk. Syftet med behandlingen är att möjliggöra för ISoR, och andra användare av WordPress, att utveckla och anpassa sin hemsida utifrån hur hemsidan används. Behandlingen är nödvändig för att kunna effektivisera och förenkla hemsidan i syfte att bl.a. attrahera fler samarbetspartners (intresseavägning).

På ISoR:s hemsida används även cookies. Här kan du läsa mer om hur vi använder oss av cookies, vad det är och hur du går tillväga om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras av ISoR så länge det finns ett behov av att bevara dessa för att ISoR ska kunna fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna insamlades.

Vilka delar vi personuppgifter med

Det är viktigt för ISoR att dina personuppgifter är skyddade och du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. ISoR har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig tillkomst, utlämnande, förändring och förstörelse. ISoR kommer inte att lämna dina personuppgifter till någon annan än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

ISoR kan behöva dela personuppgifter med tredje part. Det kan t.ex. bli aktuellt när ISoR anordnar seminarium och andra arrangemang eftersom det vanligtvis sker i samarbete med representanter från revisions- och advokatbyråer eller näringslivet, ISoR:s samarbetspartners. ISoR delar endast dina personuppgifter med samarbetspartners för att dessa ska kunna fullgöra sitt uppdrag i samarbete med ISoR.

Vilka rättigheter har du

ISoR:s styrelse ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att:

  • få tillgång till ISoR:s behandling av dina personuppgifter,
  • få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller missvisande,
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga, och
  • begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter eller invända mot behandlingen.

Du får gärna höra av dig till oss om du har några klagomål avseende ISoR:s behandling av dina personuppgifter så att ISoR, om nödvändigt, kan korrigera behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål avseende ISoRs behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, se vidare om detta på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida.

Om du vill veta mer

Har du frågor om ISoR:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta kanslichef Amelie Eriksson, amelie.eriksson@isor.se.