Ordförande har ordet

Det är med glädje och stolthet som jag sedan den 30 mars 2017 har åtagit mig uppdraget som ordförande i Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR).

Jag, övriga medlemmar i styrelsen och kanslichefen, har den gemensamma målsättningen att ISoR ska utgöra ett ledande forum för insiktsfulla och utforskande diskussioner inom området kring skatt och rättssäkerhet och även fortsättningsvis locka till sig kvalificerade föreläsare och andra deltagare för ett fritt och obundet meningsutbyte. Institutets oberoende ställning med kvalificerade föreläsare hoppas vi inbjuder till ett stort deltagarantal från domstolar, Skatteverket, lagstiftaren, universiteten , rådgivare och konsulter och andra från näringsliv och organisationer. Verksamheten präglas av en omvittnat hög rättslig kompetens och utgör ett forum för behandling av aktuella och angelägna, principiella såväl som praktiska, rättssäkerhetsfrågor.

Fler medlemmar stärker ISoR och vi välkomnar idéer och andra uppslag från alla intresserade till seminarier och andra aktiviteter i ISoR. Peter Lindstrand Ordförande, Institutet Skatter och Rättssäkerhet