Kallelse till årsstämma i Institutet Skatter & Rättssäkerhet 

Tid: Tisdagen den 24 mars 2020, kl. 11.00.

Plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Val av två justeringsmän för protokollet från stämman och en rösträknare.
 3. Godkännande av föredragningslistan.
 4. Godkännande av kallelsen till stämman.
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret samt beslut om ev. resultatdisposition.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant.
 11. Val av ordförande och ledamöter av valberedningen.
 12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna.
 13. Fastställande av årsavgift.
 14. Inkomna motioner.
 15. Avslutning.