Kallelse till årsstämma i Institutet Skatter och Rättssäkerhet

Tid:  Tisdag den 23 mars 2021, kl. 11.00.

Plats: Digitalt via Zoom. De medlemmar som önskar delta på stämman ska anmäla detta genom att mejla Evelina Lund, evelina.lund@isor.se, senast den 19 mars. Anmäld medlem kommer därefter att få en länk till årsstämman tillsammans med teknisk information.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringsmän för protokollet från stämman och en rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av kallelsen till stämman
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret samt beslut om ev. resultatdisposition
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av ordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av ordförande och ledamöter av valberedningen
 12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Inkomna motioner
 15. Avslutning