Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet har överlämnat sitt betänkande SOU 2013:62: Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet till regeringen. Utredningens uppdrag syftade till att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, dock utan att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet eller kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande till Skatteverket minskar. Institutet Skatter & Rättssäkerhet anordnar under 2013 två seminarier för att belysa och diskutera utredningens förslag. > > >