Vid ISoR:s styrelsemöte den 14 september 2021 beslutades att Galina Krasteva tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats ”Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – konsekvenser för den skattskyldige. En kritisk granskning av gällande rätt utifrån förutsebarhetsperspektiv.”. I uppsatsen undersöker och analyserar Galina förhållandet mellan avdragsbegränsningen för negativa räntenetton i 24 kap. 24 § st. 1 inkomstskattelagen och koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § inkomstskattelagen. Vidare analyseras de skatterättsliga konsekvenserna av den nuvarande utformningen och Galina diskuterar de lege ferenda om reglerna bör förändras. Uppsatsen finner du här.