Inbjudan till seminarium den 20 september 2023

Rättssäkerhetsfrågor kopplade till moms

Tid: Onsdagen den 20 september kl. 12:00–13.30. Lättare lunch erbjuds från kl. 11.30.

Plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Medverkande: Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv, Anneli Möller, rättslig expert på Skatteverket och Pernilla Rendahl, professor vid juridiska institutionen Göteborgs universitet.

Samtalsledare: Joachim Agrell, advokat och partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Henrik Karlsson, partner Deloitte, båda styrelseledamöter i ISoR.

Moms är en skatt på konsumtion där företagen agerar oavlönade uppbördsmän. Berättigade förväntningar leder till att det regelverk som företagen är ålagda att följa är enkelt och förutsebart.

Utöver en i sig komplicerad lagstiftning, där hänsyn måste tas till såväl nationell lagstiftning som EU-rätt, tillämpas och tolkas lagen av ett flertal olika instanser. Ofta noteras nya avgöranden som medför ett ändrat rättsläge. Vidare är det inte ovanligt att domstolar kommer till olika slutsatser, att tydliga förarbetsuttalanden bortses från med hänvisning till EU-domstolens praxis osv. I sig leder den ständiga och snabba utvecklingen i praxis till särskilda utmaningar för såväl företagen som för tillämpande myndigheter.

Varmt välkommen till ett seminarium där vi lyfter rättssäkerhetsaspekter kopplat till momsområdet. Var står vi idag, hur kan vi hjälpas åt för att nå ett tydligare och mer rättssäkert system? Vi diskuterar vanliga utmaningar, eventuella principer och lösningar som kan förbättra rättssäkerheten m.m.

***

Institutet Skatter och Rättssäkerhet har nöjet att bjuda in dig att delta vid detta seminarium utan avgift. Det går bra att överlåta platsen till en kollega. Vänligen skicka in din anmälan samt eventuella kostpreferenser till Amelie Eriksson, amelie.eriksson@isor.se, senast onsdagen den 13 september 2023. Notera att deltagande sker på plats.

Institutet Skatter och Rättssäkerhet är medlemsfinansierat. Är du ännu inte medlem kan du anmäla dig genom att betala in årsavgiften, 6 000 kronor för juridiska personer och 300 kronor för privatpersoner. Årsavgiften betalas till plusgirokonto 32 29 69-7. För mer information om Institutet Skatter och Rättssäkerhet, se www.isor.se eller vår Linkedin-sida.

Välkommen!

Amelie Eriksson, Kanslichef