Inbjudan till seminarium ”Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv?”

Tid:  Måndagen den 22 november kl. 11.00–13.00. En lättare lunch serveras kl. 11.00.
Seminariet börjar kl. 11.30 och avslutas kl. 13.00.
Plats: Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Det är också möjligt att delta digitalt via Teams. Länk delas efter anmälan.
Medverkande: Galina Krasteva, ISoR:s uppsatsstipendiat 2021 och beredningsjurist på Åklagarmyndigheten, och
Anna Romby, juris doktor i finansrätt och senior manager PwC.
Samtalsledare: Per Holstad, styrelseledamot ISoR och partner EY.

Sverige har sedan länge haft regler som begränsar möjligheterna att göra avdrag för tidigare års underskott efter ägarförändringar. Reglerna innehåller bl.a. en särskild begränsning i rätten att lämna koncernbidrag och brukar allmänt anses som tekniskt svårtillgängliga. Även på området för ränteavdrag i företagssektorn har vi numera ett komplicerat regelverk som satt avtryck bl.a. genom många och utdragna processer i skattedomstolarna. Av detta regelverk följer att avdragsrätten för ränteutgifter begränsas utifrån ett särskilt definierat resultatmått, den s.k. EBITDA-regeln.

I examensuppsatsen ”Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – konsekvenser för den skattskyldige” har ISoR:s uppsatsstipendiat Galina Krasteva utifrån ett förutsebarhetsperspektiv undersökt och analyserat förhållandet mellan avdragsbegränsningen för negativa räntenetton i 24 kap. 24 § st. 1 inkomstskattelagen och koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § inkomstskattelagen. Uppsatsen analyserar de skatterättsliga konsekvenserna av den nuvarande utformningen och diskuterar de lege ferenda om reglerna bör förändras.

Vid seminariet kommer Galina Krasteva att presentera delar av sin uppsats och tillsammans med Anna Romby visa på den konflikt ur ett rättssäkerhetsperspektiv som bestämmelserna tillsammans ger upphov till. Vidare kommer de rättsliga konsekvenserna av denna konflikt att diskuteras.

***

Vänligen skicka in din anmälan till Evelina Lund, evelina.lund@isor.se senast den 17 november. Ange om du önskar delta fysiskt, och i sådant fall eventuella kostpreferenser, eller om du vill delta digitalt.

Institutet Skatter och Rättssäkerhet är medlemsfinansierat. Är du ännu inte medlem kan du anmäla dig genom att betala in årsavgiften, 6 000 kronor för juridiska personer och 300 kronor för privatpersoner. Årsavgiften betalas till plusgirokonto 32 29 69-7. För mer information om Institutet Skatter och Rättssäkerhet, se http://www.isor.se/.

Välkommen!

Evelina Lund, Kanslichef