Kallelse till årsstämma i Institutet Skatter och Rättssäkerhet

Tid: Måndag den 18 mars 2024, kl. 13:40
Plats: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringsmän för protokollet från stämman och en rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av kallelsen till stämman
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret samt beslut om ev. resultatdisposition
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av ordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av ordförande och ledamöter av valberedningen
 12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Inkomna motioner
 15. Avslutning