Vid ISoR:s styrelsemöte den 10 november 2022 beslutades att Emilia Falk tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats ”Det skatterättsliga företrädaransvaret. Särskilt om de subjektiva rekvisiten och befrielse från betalningsskyldighet”. Rättssäkerhetsaspekter kring det skatterättsliga företrädaransvaret är ständigt aktuellt. Det visar Emilia i sitt examensarbete. Emilias undersökning har ett tydligt rättssäkerhetsperspektiv genom att bestämmelserna om det skatterättsliga företrädaransvaret analyseras och diskuteras i förhållande till grundläggande rättssäkerhetskrav, särskilt kravet på förutsebarhet. Undersökningen innefattar också ett intressant framtidsperspektiv sett i ljuset av de lagförslag om företrädaransvaret som lämnades i Företrädaransvarsutredningen. Ämnet behandlas på ett intresseväckande sätt och en läsare kan lätt följa med i den välskrivna texten. Emilia identifierar flera rättssäkerhetsbrister och presenterar sin kritik mot den nuvarande regleringen och rättstillämpningen på ett nyanserat och välavvägt sätt. Enligt Emilia måste något göras för att företrädaransvaret ska bli rättssäkrare och hon förespråkar en förändring i enlighet med förslagen i Företrädaransvarsutredningen. Uppsatsen finner du här.

Caroline Nordklint har varit stipendiatens handledare och har därför inte deltagit i bedömning eller beslut beträffande det belönade examensarbetet.