Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2023  

Rättssäkerhetsaspekter på det internationella informationsflödet 

 

Tid: Tisdagen den 21 november 2023, kl. 12.30-17.00 med inledande lättare lunch och efterföljande mingel och buffé  

Plats: PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) 

*** 

Välkommen till årets Rättssäkerhetsdag! Dagen tar sin utgångspunkt i den allt mer ökande rapporteringsskyldigheten inom EU och de rättssäkerhetsproblem som kan uppkomma med tanke på omfattningen av den information som finns att tillgå. ISoR har noterat att ämnet är något svårt att definiera och tycks vara lite ”i sin linda”. Icke desto mindre har rättssäkerhetsfrågor kring informationsflödet lyfts från olika håll, bl.a. avseende hur utredningsskyldigheten för myndigheterna, partsinsynen samt bevisrätten kan komma att påverkas. ISoR anser därför det viktigt att ämnet uppmärksammas i ett tidigt skede. Utifrån tre perspektiv – näringsidkare och ombud, Skatteverket samt förvaltningsdomstol – diskuteras det växande informationsflödet och hur det påverkar dessa tre aktörer. Frågor som diskuteras är t.ex. vad informationsinsamlandet innebär för enskilda, hur Skatteverket hanterar all inrapporterad information samt hur förvaltningsdomstolarna påverkas av det växande informationsflödet generellt och specifikt i skattemål.  

*** 

Anmälan: Institutet Skatter & Rättssäkerhet har nöjet att bjuda in dig att delta vid konferensen utan avgift. Vänligen skicka in din anmälan till Amelie Eriksson, amelie.eriksson@isor.se. Antalet platser är begränsat och tilldelning sker i turordning. Vi ber dig även ange om du har någon matallergi eller om du inte avser att delta vid det efterföljande minglet och buffén.  

Avanmälan kan ske senast den 14 november, därefter tas en avgift på 500 kr ut vid oanmäld frånvaro. Avgiften avser att täcka de kostnader som konferensen är förenad med. Den som anmäler sig till konferensen förutsätts delta vid det efterföljande minglet och buffén, om inte annat anges vid anmälan.  

Är du ännu inte medlem i Institutet Skatter & Rättssäkerhet kan du anmäla dig genom att betala in årsavgiften för privatpersoner på 300 kronor eller för företagsmedlemmar på 6 000 kr till plusgirokonto 32 29 69-7 samt kontakta Amelie Eriksson, amelie.eriksson@isor.se.

Fullständigt program för Rättssäkerhetsdagen finner ni här.