Den 6 oktober 2022 samlades ca 80 skatterättsligt intresserade personer i Mannheimer Swartlings lokaler för att delta när Institutet för Skatter och Rättssäkerhet anordnade Rättssäkerhetsdagen 2022 på temat ”Skatteförfarandelagen 10 år – Dåtid, nutid och framtid”.

Dagen inleddes med en bakåtblick från utredningsarbetet där Carl Gustav Fernlund, särskild utredare Skatteförfarandeutredningen och f.d. EU-domare, Åsa Ståhl, sekreterare Skatteförfarandeutredningen och kammarrättsråd samt vice ordförande vid Kammarrätten i Göteborg och Roland Åkerblom, expert Skatteförfarandeutredningen och tidigare skattedirektör, Skatteverket, berättade om utredningens framväxt och de frågor som präglade utredningsarbetet. Lynda Ondrasek Olofsson, managing partner, Unum Tax och styrelseledamot, ISoR, modererade samtalet.

Rättssäkerhetsdagen fortsatte därefter med nutidsfrågorna där Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet och Ulrika Bengtsson, advokat och counsel, Advokatfirman Vinge, reflekterade över vilka tillämpningsfrågor som karaktäriserat skatteförfarandet de senaste tio åren. Under denna del lyftes bl.a. europarättens påverkan på skatteförfarandelagen fram och betydelsen av att grundläggande rättssäkerhetsprinciper beaktas såväl i enklare som svårare skattemål. Fredrik Bernt, partner, Svalner Skatt & Transaktion och styrelseledamot, ISoR, modererade samtalet.

Avslutningsvis diskuterades skatteförfarandelagen ur ett framtidsperspektiv. I detta block reflekterade Ellinor Eriksson, rättslig expert, Skatteverket, Katarina Fast Lappalainen, universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet, Frida Haglund, skattechef och partner, Deloitte, Patricia Schömer, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm och Madelaine Tunudd, rådman, Förvaltningsrätten i Uppsala, över framtiden och om skatteförfarandet är i behov av förändrade regler för att kunna möta framtiden. Av många olika framtidsperspektiv var det framför allt digitalisering och internationalisering som utmärkte denna del av Rättssäkerhetsdagen. Caroline Nordklint, universitetslektor i skatterätt, Stockholms universitet och vice ordförande, ISoR, modererade samtalet.

Sammanfattningsvis var det en uppskattad och intressant eftermiddag där skatteförfarandet fick stå i fokus. Av diskussionerna som fördes står det klart att ändamålen med skatteförfarandelagen får anses ha infriats – reglerna har blivit tydligare. Det uppstår dock alltid frågor som lagstiftaren inte uppmärksammat, som legat utanför direktivet eller som utvecklats under tidens gång. Detta i kombination med en mer komplicerad materiell rätt gör att de grundläggande rättssäkerhetsprinciperna som formar skatteförfarandet blir än viktigare att hålla fast vid och påminnas om för att även framtidens skatteförfarande ska vara rättssäkert.

Institutet Skatter och Rättssäkerhet vill tacka alla som deltog och bidrog till att göra Rättssäkerhetsdagen 2022 till ett lyckat och intressant evenemang.