2023-01-20: ISoR:s Stipendie-seminarium. Det skatterättsliga företrädaransvaret

ISoR utlyser ett uppsatsstipendium varje år om 25 000 kr bl.a. i syfte att uppmuntra studenter på juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt examensarbete på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. År 2022 tilldelades Emilia Falk, Stockholms universitet, uppsatsstipendiet med titeln: ”Det skatterättsliga företrädaransvaret. Särskilt om de subjektiva rekvisiten och befrielse från betalningsskyldighet”.

Vid seminariet presenterade Emilia Falk sin uppsats och diskuterade tillsammans med Teresa Simon Almendal viktiga frågor kring företrädaransvaret ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Motiveringen till varför Emilia tilldelades stipendiet och uppsatsen finner du här.

Medverkande: Emilia Falk, ISoR:s uppsatsstipendiat 2022 och Teresa Simon Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

Samtalsledare: Michaela Ribbing, styrelseledamot ISoR och universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet.

2023-03-30: Allmänna ombudet på skatteområdet – nytt ramverk på väg?

Det allmänna ombudets uppgifter är att självständigt verka för rättssäkerhet och likabehandling vid beskattningen och att bidra till rättsutvecklingen. Genom det allmänna ombudet ges det allmänna möjlighet att överklaga beslut av Skatteverket i syfte att säkerställa en enhetlig och rättvis tillämpning av lagstiftningen. Det allmänna ombudet kan överklaga till såväl fördel som nackdel för den enskilde. Det allmänna ombudet har även möjlighet att ansöka om förhandsbesked. Funktionen med ett allmänt ombud har stundtals ifrågasatts såväl utifrån som inifrån. Under 2021 gavs en utredare i uppdrag att göra en översyn av funktionen. I uppdraget ingick att utvärdera behovet av funktionen, och om det bedömdes finnas ett fortsatt behov, att föreslå förändringar. Resultatet av översynen redovisades under 2022.

Vid seminariet presenterade utredaren, skattejuristen Ingrid Melbi, resultatet av sin översyn och sina förslag. På detta lämnade Tomas Algotsson, från Rättsavdelningen på Skatteverket kommentarer utifrån myndighetens perspektiv och från företagens synvinkel inkom Katarina Bartels, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, med synpunkter.

Medverkande: Ingrid Melbi, särskild utredare kring det allmänna ombudet och tidigare partner på PWC, Tomas Algotsson, Rättsavdelningen på Skatteverket, och Katarina Bartels, styrelseledamot ISoR och skatteexpert Svenskt Näringsliv.

Samtalsledare: Fredrik Berndt, styrelseledamot ISoR och partner Svalner Skatt och Transaktion.

2023-06-01: Rättegångskostnader – har rättvisan ett pris?

Frågan om enskildas rätt till ersättning för rättegångskostnader i en förvaltningsprocess fick stor uppmärksamhet genom HFD:s pleni-avgörande HFD 2022 ref. 10. Huvudfrågan i målet var hur ett yrkande om ersättning för sådana kostnader ska hanteras av en förvaltningsdomstol. HFD var inte enig, men majoriteten slog fast att yrkandet ska avvisas. Avgörandet väcker många frågor och en intressant fråga är förstås – vad händer nu? Tog frågan om rättegångskostnader i en förvaltningsprocess slut genom pleni-avgörandet?

Till skillnad från de flesta förvaltningsmål finns möjlighet för enskilda att få ersättning för de kostnader som denne skäligen behövt för att tillvarata sin rätt i ett ärende eller mål om skatt. Även om en skattskyldig har rätt till ersättning är det dock ovanligt att ersättning fås för hela det yrkade beloppet. En fråga att diskutera är därför vilka faktorer som ingår i bedömningen av skälig ersättning enligt ersättningsreglerna. En annan fråga som uppkommer är om skattskyldiga har svårt att förutse omfattningen av sin ersättningsrätt och som en följd av detta ådrar sig ombudskostnader som inte är ersättningsgilla.

Vid seminariet belystes olika aspekter kring pleni-avgörandet HFD 2022 ref. 10 och frågor kring rättegångskostnader i skatteprocessen.

Medverkande: Fredrik Bergman, Chef Centrum för Rättvisa och Myléne Beiming, Partner Tax Stockholm, Business Conduct Leader, PwC.

Samtalsledare: Lynda Ondrasek Olofsson, styrelseledamot ISoR och managing partner Unum Tax och Michaela Ribbing, styrelseledamot ISoR och universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet.