2023-01-20: ISoR:s Stipendie-seminarium. Det skatterättsliga företrädaransvaret

ISoR utlyser ett uppsatsstipendium varje år om 25 000 kr bl.a. i syfte att uppmuntra studenter på juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt examensarbete på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. År 2022 tilldelades Emilia Falk, Stockholms universitet, uppsatsstipendiet med titeln: ”Det skatterättsliga företrädaransvaret. Särskilt om de subjektiva rekvisiten och befrielse från betalningsskyldighet”.

Vid seminariet kommer Emilia Falk att presentera sin uppsats och tillsammans med Teresa Simon Almendal diskutera viktiga frågor kring företrädaransvaret ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Motiveringen till varför Emilia tilldelades stipendiet och uppsatsen finner du här.

Medverkande: Emilia Falk, ISoR:s uppsatsstipendiat 2022 och Teresa Simon Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

Samtalsledare: Michaela Ribbing, styrelseledamot ISoR och universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet.

2023-03-30: Allmänna ombudet på skatteområdet – Nytt ramverk på väg?

Det allmänna ombudets uppgifter är att självständigt verka för rättssäkerhet och likabehandling vid beskattningen och att bidra till rättsutvecklingen. Genom det allmänna ombudet ges det allmänna möjlighet att överklaga beslut av Skatteverket i syfte att säkerställa en enhetlig och rättvis tillämpning av lagstiftningen. Det allmänna ombudet kan överklaga till såväl fördel som nackdel för den enskilde. Det allmänna ombudet har även möjlighet att ansöka om förhandsbesked. Funktionen med ett allmänt ombud har stundtals ifrågasatts såväl utifrån som inifrån. Under 2021 gavs en utredare i uppdrag att göra en översyn av funktionen. I uppdraget ingick att utvärdera behovet av funktionen, och om det bedömdes finnas ett fortsatt behov, att föreslå förändringar. Resultatet av översynen redovisades under 2022.

Vid seminariet presenterar utredaren, skattejuristen Ingrid Melbi, resultatet av sin översyn och sina förslag. På detta lämnar  Tomas Algotsson, från Rättsavdelningen på Skatteverket kommentarer utifrån myndighetens perspektiv och från företagens synvinkel inkommer Katarina Bartels, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, med synpunkter.

Medverkande: Ingrid Melbi, särskild utredare kring det allmänna ombudet och tidigare partner på PWC, Tomas Algotsson, Rättsavdelningen på Skatteverket, och Katarina Bartels, styrelseledamot ISoR och skatteexpert Svenskt Näringsliv.

Samtalsledare: Fredrik Berndt, styrelseledamot ISoR och partner Svalner Skatt och Transaktion.