2009-12-08: Rättssäker beskattning – bevisprövning i skattemål och risken att bli beskattad för inkomst man inte haft

Medverkande: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat Wistrand Advokatbyrå, samt gästprofessor i finansrätt vid Karlstads universitet.

2009-11-30: Skatteprocessdagen – Seminarium avseende en effektivare och rättssäkrare skatteprocess

Medverkande: Inga-Lill Askersjö, chefsrådman, Länsrätten i Stockholms län, Thomas Rolén, president, Kammarrätten i Stockholm, Kristina Ståhl, regeringsråd, Regeringsrätten, Björne Sjökvist, skattedirektör, Skatteverket, Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, Emine Lundkvist, advokat, Setterwalls Advokatbyrå, Ulrika Lundström, beredningschef, Regeringsrätten, Ulrika Bengtsson, skatteintendent, Skatteverket, Stefan Hellstrand, skattekonsult, Grant Thornton, Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Hagenfeldt Advokatbyrå, Marie-Louise Diurson, chefsrådman, Länsrätten i Stockholms län, Patricia Schömer, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2009-11-11: Rättssäkerhetsdagen 2009 – EG-rätten/Europakonventionen och skatteförfarandet – tolkning och tillämpning

Medverkande: Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident Svea Hovrätt, särskild utredare i utredningen om statens skadeståndsansvar vid överträdelser av Europakonventionen (Ju 2009:08), Elisabeth Palm, f.d. domare Europadomstolen och expert i Ju 2009:08, Karin Wistrand, föredragande hos JK och expert i Ju 2009:08, Robert Påhlsson, professor i finansrätt vid Göteborgs universitet, Roger Persson Österman, docent i finansrätt och skattejurist Advokatfirman Andréasson & Co, Kristina Ståhl, regeringsråd, Björne Sjökvist, skattedirektör Skatteverket och ledamot av Skatterättsnämnden, Lars Wennerström, f.d. Regeringsråd, Katarina Fast, doktorand i finansrätt Stockholms Universitet, Stefan Hellstrand, skattekonsult Grant Thornton, Börje Leidhammar, gästprofessor i finansrätt Karlstads universitet och advokat Wistrand Advokatbyrå, Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Samtalsledare: Teresa Simon Almendal, jur. dr. och universitetslektor i finansrätt, Stockholms universitet.

2009-11-04: Förlikning med staten vid klagomål till Europadomstolen

Medverkande: Inger Kalmerborn, ämnesråd och ombud inför Europadomstolen, Utrikes-departementet.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat vid Wistrand Advokatbyrå KB, gästprofessor Karlstads universitet.

2009-10-21: Är rätten att tillvarata sin rätt i skattetvister med hjälp av skatteexpert bara en chimär?

Medverkande: Maj-Britt Remstam, skattejurist Ernst & Young, Kerstin Nyquist, skattejurist Svenskt Näringsliv och expert i Skatteförfarandeutredningen (SOU 2009:58).

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2009-06-17: Nytt skatteförfarande – Skatteförfarandeutredningens förslag SOU 2009:58 

Medverkande: Utredaren, regeringsrådet Carl Gustav Fernlund samt utredningssekreterarna Åsa Ståhl, Petter Classon och Åsa Windrot Thell.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat Wistrand Advokatbyrå, gästprofessor i finansrätt vid Karlstads Universitet.

2009-06-04: Rätten till en oavhängig och opartisk domstol – håller den på att urholkas?

Medverkande: Thomas Rolén, kammarrättspresident Kammarrätten i Stockholm, Wiweka Warnling-Nerep, professor i offentlig rätt vid Stockholms Universitet, Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Hagenfeldt Advokatbyrå.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2009-05-05: Kan en skattskyldig påföras både skattetillägg och dömas för skattebrott för samma oriktiga upp gift?

Medverkande: Elisabeth Palm, f.d. domare vid Europadomstolen numera ledamot av FN:s Kommitté för de mänskliga rättigheterna, Vilhelm Andersson, rättschef Skatteverket.

Samtalsledare:  Teresa Simon Almendal, juris doktor och universitetslektor i
finansrätt vid Stockholms universitet.

2009-03-11: Mål om oriktig uppgift i två parallella processer

Medverkande: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, gästprofessor i skatterätt vid Karlstads universitet, Stephane Pleijel, advokat Advokatfirman Nova.

Samtalsledare: Teresa Simon Almendal, jur. dr. och universitetslektor i finansrätt vid Stockholms universitet.

2009-02-11: Retroaktivitet vid beskattningen

Medverkande: Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms Universitet, Jacob M Roupe, föredragande vid Skatterättsnämnden.

Samtalsledare: Teresa Simon Almendal, jur. dr. och universitetslektor i finansrätt vid Stockholms Universitet.