2005-12-01: Begreppet ”oriktig uppgift” i ett rättssäkerhetsperspektiv

Lunchseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm med utgångspunkt i Teresa Simon Almendals avhandling (Norstedts 2005) om skatteanpassade transaktioner och skattebrott.

Medverkande: Teresa Simon Almendal, jur. dr.i finansrätt, Stockholms universitet och

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2005-11-10: Förhandsbesked som ett instrument för rättssäkerheten 

Frukostseminarium hos Mannheimer Swartling i Stockholm om bland annat skatterättsnämndens oberoende och möjligheterna att få prövning i Skatterrättsnämnden.

Medverkande: Niclas Virin, f.d. ledamot i Skatterättsnämnden, Peder André, ordförande i Skatterättsnämnden.

Samtalsledare: Brita Munck-Persson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2005-09-30: Framtidens skatteprocess

Förmiddagsseminarium, som arrangerades tillsammans med Handelskammaren i Stockholm i Handelskammarens i Stockholm lokaler.

Medverkande: Robert Gidehag, VD, Skattebetalarnas förening; Magnus Henrekson, professor, Handelshögskolan i Stockholm; Torbjörn Lindhe, skattejurist, Handelskammaren i Stockholm, Nils Karlson, VD, Ratioinstitutet; Claes Levin, ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet; Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB; Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv; Peter Rosén, kammarrättspresident, Kammarrätten i Jönköping; Björne Sjökvist, skattedirektör i rättsenheten, Skatteverket; Bertil Södermark, advokat, Advokatfirman Bertil Södermark AB.

Samtalsledare: Claes Beyer, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2005-09-14: Skadeståndsanspråk för bristande handläggning i skatteärenden 

Lunchseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm med utgångspunkt från en dom från Högsta domstolen (9 juni 2005, mål T75-04) enligt vilken skadestånd beviljats en person med direkt stöd av Europakonventionen, sedan denne hade lidit skada på grund av oskäligt långa handläggningstider i ett ekobrottmål. Tillämpligheten för skattetilläggen diskuterades.

Medverkande: Göran Lambertz, Justitiekansler, Inga-Lill Askersjö, Skatteverket, Jan Södergren, Advokatfirman Bratt Feinsilber AB,

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2005-04-20: Partnerships, handelsbolag och riskerna för internationell dubbelbeskattning

Lunchseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm avseende Jesper Barenfelds avhandling ”Taxation on Cross-border Partnerships”. Diskussion angående ekonomisk dubbelbeskattning och hur denna problematik bör lösas på juridisk väg.

Medverkande: Jesper Barenfeld, jur. dr. i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping,

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2005-04-12: Skatteverkets hantering av klagomål

Frukostseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. Diskussion om hur den enskilde bör agera när enskild handläggare på Skatteverket inte uppträder sakligt och opartiskt samt vad Skatteverket gör när en handläggare brister i sitt ansvar.

Medverkande: Vilhelm Andersson, Skatteverket.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, adj. professor, Karlstads universitet och skattejurist, Ernst & Young AB.

2005-03-30: Högre seminarium Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

Seminarium arrangerat av Internationella Handelshögskolan i Jönköping i dess lokaler i Jönköping angående begreppet ”skattetillägg. Vid seminariet gjordes en presentation av Institutet Skatter & Rättssäkerhet.

Medverkande: Katarina Fast, Institutet Skatter & Rättssäkerhet, Claes Levin, ordförande, Institutet Skatter & Rättssäkerhet samt Björn Westberg, professor i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

2005-03-09: Kommerskollegium – EU-kommissionens ombudsman i medlemsstaterna

Frukostseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. Presentation av SOLVIT, ett nätverk inom EU och EES, i vilket Kommerskollegium ingår.

Medverkande: Ulrika Båth-Bertram, Kommerskollegium, SOLVIT-center.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2005-02-28: Saken i skatteprocessen 

Lunchseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. Diskussion om skatteprocessens sakbegrepp. Begreppet har tolkats mycket extensivt i praxis, vilket medför stor rättsosäkerhet för de skattskyldiga, eftersom det är oklart vilka frågor som kan ingå i en process.

Medverkande: Eleonor Alhager, docent i finansrätt, Uppsala universitet, Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2005-01-21: Seminarium om behovet av en översyn av skatteprocessen på Stockholms handelskammare.