2012-12-13: Rättssäkerhetsdagen 2012

Rättssäkerhetsdagen äger rum för sjunde året i rad. Detta år är temat för denna heldagskonferens ”Ne bis in idem”. Rättssäkerhetsdagen äger rum den 13 november i Villa Pauli i Djursholm.

Medverkande: Peter Nordquist, advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå, Reresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Katarina Fast, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet, Leif Gustafson, advokat, Advokatgruppen i Stockholm, Olof Sundin, rättslig expert, Skatteverket, Stefan Lindskog, justitieråd, Högsta domstolen, Inga-Lill Askersjö, rättschef, Skatteverket, Ulrika Bengtsson, skattejurist, Deloitte, Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Lindstrand Leffler Advokatbyrå, Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt näringsliv, Roger Persson Österman, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Ola Zetterquist, hovrättsråd, Hovrätten för Västra Sverige.

2012-09-18: Vad är en särskilt kvalificerad beslutsfattare i Skatteverket?

Genom den nya skatteförfarandelagen (SFL) har en ordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare införts hos Skatteverket. Syftet är bl.a. att öka kvaliteten i beslutsfattandet och stärka skattebetalarnas förtroende för skattehandläggarna. Den särskilda ordningen att vissa beslut ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare har den fördelen att en annan tjänsteman än den som har fattat grundbeslutet kopplas in. En ofta framförd kritik mot Skatteverket är att den enskilde möts av samma person genom hela processen och därför inte anser sig få en objektiv omprövning.

Medverkande: Petra Bove, rättslig specialist förfarande, Skatteverket.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, och adjungerad professor vid Högskolan i Gävle.

2012-09-04: Genomförande av Europakonventionen på nationell nivå

Med anledning av att Elisabet Fura nyligen avslutat sin tjänstgöring som domare i Europadomstolen arrangerar Institutet Skatter & Rättssäkerhet ett frukostseminarium med ett inledande anförande av Elisabet Fura samt efterföljande diskussion på temat ”Genomförande av Europakonventionen på nationell nivå.”

Medverkande: Elisabet Fura, chef-JO och f.d. domare i Europadomstolen.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, och adjungerad professor vid Högskolan i Gävle.

2012-05-22: Ska Skatteverket vara opartiskt i skatteärenden?

Kravet på domstolars och andra myndigheters opartiskhet är svårtolkat och förarbetena lämnar liten vägledning. Begreppet har heller inte diskuterats särskilt ingående i doktrinen. Frågan är vilka krav man kan ställa på Skatteverket beträffande opartiskhet enligt regeringsformen och hur verket bäst uppfyller dessa krav.

Medverkande: Mats Höglund, jur. dr. och universitetslektor vid Karlstads universitet.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, och adjungerad professor vid Högskolan i Gävle.

2012-04-17: Proportionalitetsprincipens tillämpning vid tredjemansrevisioner

Under de senaste åren har lagligheten i s.k. generella tredjemansrevisioner, och i dessa meddelade vitesförelägganden, ifrågasatts i ett antal processer. Domstolarna har överlag gått på Skatteverkets linje och ogillat framförda invändningar. Högsta förvaltningsdomstolen har nu emellertid – med ändring av underinstansernas bedömning – i ett nyligen meddelat avgörande avseende Skandinaviska Enskilda Banken undanröjt ett vitesföreläggande meddelat under en pågående generell tredjemansrevision avseende s.k. klientmedelskonton.

Medverkande: Carl Michael von Quitzow, jur. dr. och Jean Monnet Professor i europeisk rätt, Lunds universitet, Peter Nordquist, advokat Peter Nordquist Advokatbyrå, Anna Carolina Baur, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

2012-02-07 Vad utmärker i skattemål en bra domare och en bra dom

Domarnas arbete utsätts fortlöpande för ingående granskning och många synpunkter lämnas av framförallt de skattskyldiga och deras företrädare. Även internt på domstolarna diskuteras vad som kan och bör göras bättre. Vid detta seminarium kommer fokus att riktas mot vad som i skattemålen utmärker de goda domarna och de bra skrivna domarna.

Medverkande: Inga-Lill Askersjö, kammarrättslagman, Kammarrätten i Stockholm, Peter Nordquist, advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå.

Samtalsledare: Stephane Pleijel, advokat, Advokatfirman Nova.