2006-12-19: Sambandet mellan redovisningen och beskattningen – vara eller icke vara?

Lunchseminarium på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB om rättssäkerhetsmässiga aspekter på sambandet mellan redovisningen och beskattningen med utgångspunkt i Jan Bjuvbergs avhandling Redovisningens betydelse för beskattningen, MercurIUS förlag AB, Stockholm 2006.
Alltsedan 1920-talet gäller i Sverige att det föreligger ett samband mellan redovisning och beskattning. Trenden internationellt är emellertid att helt särskilja dessa områden. EG-rättens inflytande är påtagligt. Vid förra årsskiftet infördes emellertid den så kallade IAS-förordningen i det svenska regelsystemet. Företag som verkar på en reglerad marknad måste upprätta sin årsredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IAS/IFRS). Dessa standarder utarbetas i sin tur av ett privaträttsligt organ, IASB, som består av ledande internationella experter i redovisningsbranschen. Efter godkännande får IASB:s redovisningsstandarder status som förordningar och måste tillämpas när bolag med noterade aktier upprättar koncernredovisning.
Vid seminariet diskuterades bland annat vad detta får för konsekvenser för de mindre företagen? Vad betyder det till exempel för den gamla principen om svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta, att ett privaträttsligt organ utarbetar redovisningsrättsliga principer som godkänns av kommissionen? Hur förhåller sig god redovisningssed till legalitetsprincipen?

Medverkande: Jan Bjuvberg, jur. dr. i finansrätt, Centrum för Skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2006-12-14: Skatteflykt och EG-domstolen – några reflektioner av den före detta domaren i EG-domstolen Stig von Bahr

Lunchseminarium på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Nationella regler mot skatteflykt anses utgöra en legitim grund för ett åsidosättande av den fria rörligheten inom EU och negativ särbehandling. Detta gäller regler som omfattar åtgärder vars huvudsakliga syfte är att kringgå skatt genom uppbenbart konstlade upplägg, vilket framgår inte minst av domen i Cadbury-Schweppes från september i år (C-196/04). Än så länge har EG-domstolen i praktiken inte medgivit några sådana undantag för nationella skatteregler. Var gränserna går är därmed oklart.
Även principerna om förutsebarhet, rättssäkerhet och neutralitet, som gäller generellt inom EG-skatterätten, kan få träda tillbaka för en diskriminerande, men rättfärdig, skatteflyktsregel. Relativt nyligen uttalade EG-domstolen i målet Halifax (C-255/02)en princip om förbud för förfarandemissbruk på mervärdesskatteområdet, som även denna innebär ett avsteg från dessa principer. Vissa hävdar att det är fråga om en EG-rättslig genomsynsprincip.
Vid detta seminarium reflekterade den före detta domaren i EG-domstolen Stig von Bahr, Skatteverket över detta tema.

Samtalsledare: Peter Nordquist.

2006-10-04: Rättssäkerhetsdagen 2006 –  Genomsyn och skatteflykt – balansgången mellan skyddet för skatteintäkterna och de skattskyldigas rättssäkerhet 

Konferens i två delar på Villa Pauli i Djursholm. Under den första delen belyste ett antal inledare olika perspektiv på balansgången mellan skyddet för skattebaserna och de skattskyldigas rättssäkerhet utifrån exemplena genomsyn och skatteflykt.
Under den andra delen genomfördes gruppdiskussioner under ledning av ett antal sakkunniga inom området. Grupperna var sammansatta så att företrädare för skatteförvaltningen, domarkåren, skattekonsulterna, näringslivsorganisationer och akademiker i syfte att möjliggöra ett optimalt tvärvetenskapligt utbyte. Gruppdiskussionerna redovisas av gruppledaren i en avslutande paneldiskussion.

Medverkande: Eleonor Alhager, docent i finansrätt, Uppsala universitet, Sven-Åke Bergqvist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Leif Gäverth, jur. dr. i finansrätt, lagman vid länsrätten i Västmanlands län, Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Handelshögskolan i Stockholm, Börje Leidhammar, adj. professor i finansrätt, Karlstads universitet, skattejurist, Ernst & Young, Erik Nerep, professor i svensk och internationell handelsrätt, Handelshögskolan i Stockholm, Ulrika Rosander, doktorand i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Teresa Simon Almendal, jur. dr. i finansrätt, Stockholms universitet, Sven-Olof Lodin, professor i finansrätt, Uppsala universitet, Björn Westberg, professor i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping,

Samtalsledare: Peter Nordquist, Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

2006-09-28: Internationellt informationsutbyte – vad händer med rättssäkerheten? 

Lunchseminarium på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Det internationella informationsutbytet anses vara ett viktigt instrument för att komma till rätta med skatteflykt och skattefusk, men vad får det för konsekvenser för rättssäkerheten?

Medverkande: Jan Francke, president emeritus, Kammarrätten i Jönköping, ordförande emeritus, OECD Committee on Fiscal Affairs samt doktorand i skatterätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (samtalsledare).

2006-05-11: Skatteverkets styrsignaler – en ny rättskälla? 

Lunchseminarium på Mannheimer Swartlings Advokatbyrå AB. Det nya Skatteverket inger stora förhoppningar om att Skatteverkets bedömningar skall bli mer enhetliga över landet och därmed stärka likabehandlingsprincipen. Skatteverket lämnar regelmässigt ställningstaganden i olika rättsfrågor och inte minst allmänna råd. Detta ger således bättre likformighet och transparens, men samtidigt ökar risken för att dessa i praktiken skall tillmätas en betydelse som kan komma i konflikt med legalitetsprincipen.

Medverkande: Robert Påhlsson, professor i handelsrätt med inriktning mot skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Samtalsledare: Björn Westberg, jur. dr. och professor i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

2006-04-07: Genomsyn i ett rättsäkerhetsperspektiv II – praktiska utgångspunkter

Lunchseminarium på Mannheimer Swartling. Uppföljningsseminarium till seminariet om genomsyn i ett rättssäkerhetsperspektiv – teoretiska utgångspunkter 2006-02-03. Vid detta seminarium diskuterades genomsyn utifrån praktiska utgångspunkter, bland annat mot bakgrund av de så kallade kapitalförsäkringsmålen.

Medverkande: Leif Gäverth, Kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm, Anders Hultqvist, adj. professor i finansrätt, Handelshögskolan i Stockholm, Erik Nerep, professor i handelsrätt, Handelshögskolan i Stockholm Anna Bokström, biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Lisa Lindholm, biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Samtalsledare: Peter Nordquist, Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

2006-02-14: Vad är Lex Uggla? 

Lunchseminarium på Mannheimer Swartling om ”Lex Uggla” med utgångspunkt i tre artiklar i ämnet i Skattenytt 2006/1-2. Av förmögenhetsskattelagen följer att en privatperson kan förmögenhetsbeskattas för andelar i ett onoterat aktiebolag på grund av så kallad ”överlikviditet”. Såväl lagstiftning som rättstillämpning har kritiserats av både Skatteverket och näringslivet och gäller framför allt otydliga regler, bristande förutsebarhet och oskäliga konsekvenser.

Medverkande: Björn Westberg, jur.dr., professor i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping; Helene Engman, skattejurist, Skattebetalarnas Förening; Katarina Fast, verkställande ledamot, Institutet Skatter & Rättssäkerhet.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat,Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2006-02-03: Genomsyn i ett rättssäkerhetsperspektiv I – teoretiska utgångspunkter

Lunchseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler. Genomsyn är en tolkningsmetod som har utvecklats i såväl civilrättslig som skatterättslig praxis för att söka fastställa ett avtals verkliga innebörd. Inom civilrätten handlar det om att komma till rätta med skenhandlingar. På skatteområdet tillämpas genomsyn på avtal som anses ha tillkommit med det huvudsakliga syftet att undvika skatt.

Medverkande: Leif Gäverth, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm; Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Handelshögskolan i Stockholm; Erik Nerep, professor i handelsrätt, Handelshögskolan i Stockholm.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

2006-01-26: Ett reformerat skatteförfarande

Lunchseminarium i Mannheimer Swartlings lokaler tillsammans med Handelskammaren i Stockholm om en nyligen tillsatt utredning om reformerade förfaranderegler på beskattningsområdet. Vid seminariet presenterade Roland Åkerblom Skatteverkets förslag, på vilket direktiven till utredningen huvudsakligen är baserade (Dir. 2005:129).

Medverkande: Roland Åkerblom, Skatteverket

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.