2015-05-05: Det skatterättsliga företrädaransvaret och förenligheten med Europakonventionen

I skatteförfarandelagen finns regler om företrädaransvar. Genom reglerna kan ställföreträdare för juridiska personer göras solidariskt betalningsansvariga med bolaget för den juridiska personens obetalda skatter. Regelverket har kritiserats. Det har bl.a. gjorts gällande att det är konkursdrivande, att det strider mot syftet med reglerna för tvångslikvidation vid kapitalbrist i aktiebolagslagen, att det träffar utanför sitt ursprungliga syfte samt att ansvaret utkrävs enligt en strikt anvarsmodell med (alltför) små möjligheter till lindring i form av befrielse.

Skatteutskottet har tagit fasta på denna kritik genom ett ställningstagande till regeringen den 26 mars i år. Regeringen uppmanas att se över reglerna om företrädaransvar bl.a. eftersom de nuvarande reglerna innebär en risk att för hårda krav drabbar företagare samt att det finns en risk för att livskraftiga företag avvecklas då företrädare vill undvika personligt betalningsansvar.

Klart är att reglerna väcker frågor både beträffande betalningsansvarets innebörd och omfattning men också vad gäller bestämmelsernas rättsliga konsekvenser. Vid seminariet diskuteras regelverket utifrån ett Europakonventionsperspektiv, bl.a. i ljuset av konventionens krav på en rättssäker process och mot bakgrund av förbudet mot dubbel lagföring med utgångspunkt i Teresa Simon-Almendals nyligen publicerade bok Företrädaransvar (Norstedts juridik).

Proportionalitetsprincipens betydelse är härvid en central fråga. En nyligen avkunnad dom från Kammarrätten i Stockholm den 2 april (mål nr 7403-14), enligt vilken en advokat som i egenskap av likvidator ålades att betala 716 miljoner kronor, illustrerar väl denna problematik.

Medverkande: Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet och Katarina Fast Lappalainen, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet.

Samtalsledare: Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv.

2015-03-05: FATCA

Den 8 augusti 2014 undertecknade Sverige det s.k. FATCA-avtalet med USA. FATCA är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjlighet att hitta och beskatta skattskyldiga i USA. Avtalet innebär i huvudsak att finansiella institut i Sverige blir skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket, som i sin tur kommer att skicka uppgifterna vidare till USA.

I december lämnade regeringen en proposition till riksdagen (prop. 2014/15:41) med förslag till genomförande av avtalet i svensk lag. Enligt förslaget ska lagstiftningen gälla redan från den 1 april i år.

Fråga är om ett mycket komplicerat lagförslag där såväl remissinstanser som lagrådet uttryck stark kritik mot komplexiteten. Starka rättssäkerhetsmässiga aspekter kommer i förgrunden. Dessa har dock fått vika eftersom FACTA-avtalet är ett bindande avtal med USA.

Avtalet har redan gett upphov till en mängd frågeställningar rörande bl. a. om hur långt de svenska bankernas och andra finansiella instituts skyldighet att rapportera enligt FACTA sträcker sig. Frågorna berör dock också advokatbyråer, revisionsbyråer och andra som hanterar finansiella tillgångar. Andra frågor gäller vilken roll som Skatteverket får och vilken myndighet som ska utöva tillsyn över avtalets efterlevnad. Även vissa integritetsfrågor under Datainspektionens ansvarsområde aktualiseras.

Seminariet anordnas tillsammans med Svenska Bankföreningen och Sveriges advokatsamfund.

Medverkande: Josefin Lindstrand, Head of Compliance Services, CorpNordic, Ulrika Hansson, Senior Legal Adviser, Svenska Bankföreningen, Elisabeth Wallin, jurist och internationell samordnare, Datainspektionen och Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå AB.