2011-12-05: Tjänsteansvar och skadestånd i skatteärenden

Skatteverkets tjänstemän kan åläggas såväl straff- som disciplinrättsligt ansvar för försumlig och felaktig
handläggning av skatteärenden. JO har befogenhet att inleda förundersökning för tjänstefel samt inleda
process om disciplinpåföljd. Staten har även ett skadeståndsrättsligt ansvar för fel och försummelser som
Skatteverkets tjänstemän begår vid myndighetsutövning. I skadeståndsmål mot staten är JK statens
företrädare.

Medverkande: Johan Boucht, jur. dr., Universitetet i Bergen, Philip Mielnicki, doktorand i civilrätt, Stockholms universitet, Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2011-11-08: Rättssäkerhetsdagen 2011

Rättssäkerhetsdagen äger rum för sjätte året i rad. Detta år är temat för denna heldagskonferens ”Taxpayers’ Charter – ett alternativ för Sverige?” Rättssäkerhetsdagen äger rum den 8 november i Villa Pauli i Djursholm.

Medverkande: Katarina Fast, doktorand i offentlig rätt med inriktning på konstitutionell skatterätt, Stockholms universitet, Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet, Lennart Wittberg, senior adviser, Skatteverket, Peter Kristiansson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö, och ämnesansvarig för skatterätten vid Domstolsakademien, Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund, Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, Teresa Simon Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Vilhelm Andersson, rättschef, Skatteverket, Inga-Lill Askersjö, lagman, Kammarrätten i Stockholm, Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Roger Persson Österman, docent i finansrätt och skattejurist, Ernst & Young, Stig von Bahr, f.d. regeringsråd och domare i EU-domstolen.

2011-10-26: Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter

Sedan 2007 finns en skyldighet för restauranger och frisörer att föra s.k. personalliggare, där anteckningar ska göras över vilka personer som är verksamma i lokalen och när deras arbetspass påbörjas och avslutas. Skatteverket kan spontant utan föregående underrättelse kontrollera huruvida personalliggaren förts på föreskrivet sätt. Om så inte är fallet kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Detta är den enda sanktion som finns enligt lagstiftningen om personalliggare. Det finns förslag om att införa en motsvarande lagstiftning för byggverksamhet och tvätterier.

Medverkande: Staffan Renström, skattejurist, Sveriges Byggindustrier, Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, Skatteverket, Bernt Sandström, advokat, B. Sandström Advokatbyrå.

Samtalsledare: Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv, Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

2011-09-21: Förslaget till ny förvaltningslag

Förslaget till ny förvaltningslag innehåller många frågeställningar och förslag av grundläggande betydelse för rättssäkerheten. I betänkandet lämnas förslag om bland annat omprövning och rättelse, utredningsansvaret, kommunikation, beslutsmotivering och verkställbarhet samt om överklagandeinstitutet. Frågor om åtgärder vid dröjsmål tas också upp. Förslagen är tänkta att uppfattas som en nyorientering mot bakgrund av bland annat brister i den nuvarande lagstiftningen, förändringar i den omgivande rättsliga miljön (medlemskapet i EU och Europakonventionens införlivande i svensk rätt) och de senaste decenniernas tekniska landvinningar.

Medverkande: Hans Ragnemalm, ansvarig utredare för förslaget till ny förvaltningslag (SOU2010:29).

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

2011-06-08: Moms och rättssäkerhet

Mervärdesskatten är en transaktionsskatt som i princip bara ska belasta slutkonsumenten, men det är företagen som uppbär skatten för statens räkning. Kan man då lägga särskilda aspekter på rättssäkerheten vad gäller mervärdesskatt? Den frågeställningen belyses på detta seminarium genom att behandla frågor som berör god tro, förfarandemissbruk och retroaktiva åtgärder.

Medverkande: Jan Kleerup och Ulrika Grefberg, skattekonsulter, Svalner Skatt & Transaktion.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

2011-05-18: Ny skatteförfarandelag – synpunkter från Lagrådet om rättssäkerheten

I en lagrådsremiss den 13 januari 2011 har regeringen föreslagit en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort hela skatteförfarandet. Lagen ska ersätta skattebetalningslagen, taxeringslagen, lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., lagen om deklarationsombud samt nuvarande bestämmelser om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel.

Medverkande: Rune Lavin, f.d. ordförande Regeringsrätten, ledamot av Lagrådet.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

2011-03-10: Skadestånd och Europakonventionen

Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen under ledning av f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt har lämnat sitt betänkande Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87).

Medverkande: f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt.

Samtalsledare: Stephane Pleijel, advokat, Advokatfirman Nova.

2011-02-04: Tredjemansrevision – ett värdefullt redskap i skattekontrollen eller ett hot mot integriteten?

Skatteverket har enligt gällande lagstiftning möjlighet att inhämta uppgifter om enskilda som innehas av företag genom så kallad tredjemansrevision. I praktiken kan det röra sig om mycket stora mängder information. Ett exempel på förfarandet är den generella tredjemansrevision som riktades mot Internetleverantören Bahnhof och som resulterade i att företaget fick lämna ut uppgifter om över 100.000 kunder.

Medverkande: Anna Carolina Baur, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning, Anders Hultqvist, adjungerad professor i finansrätt, Stockholms universitet, Mats Höglund, jur. dr. i rättsvetenskap, Högskolan Väst, Jon Karlung, styrelseordförande, Bahnhof AB (publ), Camilla Lindberg, liberal debattör och f.d. riksdagsledamot, Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Lars Osihn, civilekonom, Skatteverkets produktionsavdelning, Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund, Carl Michael von Quitzow, jur. dr. och Jean Monnet Professor i europeisk rätt, Lunds universitet.

Samtalsledare: Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Lindstrand Leffler Advokatbyrå.

2011-01-11:  Införande av prövningstillstånd i kammarrätten i skattemål?

Målutredningens betänkande Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) är nu föremål för remiss och svarstiden gick ut den 21 januari. I betänkandet behandlas ett antal förändringar som utredningen bedömer ska ge domstolarna bättre förutsättningar att avgöra samtliga mål inom rimlig tid och med hög kvalitet. När det gäller skattemål är förslaget att ett generellt krav på prövningstillstånd i kammarrätt ska införas.

Medverkande: Vilhelm Andersson, rättschef, Skatteverket, Eva Jarnvall, avdelningschef, Svenskt Näringsliv, Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv, Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund, Thomas Rolén, president, Kammarätten i Stockholm, Henrik von Sydow, riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.