2013-10-21: Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet II: förbudet mot dubbla förfaranden

Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet har nyligen lämnat förslag till lagstiftning bl.a. rörande hanteringen av skattetilläggssystemet i framtiden (SOU 2013:62). Utredningens förslag innebär att i de fall en oriktig uppgift kan leda till både en administrativ och en straffrättslig sanktion, ska sanktionerna samordnas. Detta ska ske genom att åklagaren i allmän domstol, i samband med att åtal väcks för skattebrottet eller det tullrättsliga brottet, yrkar att skattetillägg eller tulltillägg tas ut. Vid seminariet kommer utredningssekreteraren Ann-Marie Bjerström att redogöra för utredningens förslag i denna del och chefsåklagaren Lars Persson tillsammans med rättsliga experten Olof Sundin att belysa frågor som kan bli aktuella för deras myndigheters vidkommande.

Medverkande: Ann- Marie Bjerström, utredningssekreterare tillika kammarrättsassessor, Kammarrätten i Göteborg, Lars Persson, chefsåklagare, Riksåklagarens kansli, Olof Sundin, rättslig expert, Skatteverket.

Samtalsledare: Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet.

2013-10-03: Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet I: tredjemanskontroller

I betänkandet SOU 2013:62: Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet föreslår utredningen att generella tredjemansrevisioner fortsatt skall vara tillåtna, men att beslut om sådan kontroll skall omgärdas av vissa krav. Den som tredjemanskontrollen avser skall även ges möjlighet att begära att vissa uppgifter och handlingar undantas från att läggas till grund för beskattning eller tulltaxering. Vidare förtydligas att vid revision skall den reviderande myndigheten inte få söka efter handlingar och uppgifter som inte omfattas av revisionsbeslutet. Är dessa förslag tillräckliga för att tillgodose de krav på rättssäkerhet och integritetsskydd som kan aktualiseras i sammanhanget? Vilka konsekvenser medför de föreslagna ändringarna för effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet?


Medverkande: Anna Carolina Baur, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning, Anders Hultqvist, juris doktor, adjungerad professor i finansrätt, Stockholms universitet, Peter Nordquist, advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå.


Samtalsledare: Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Lindstrand Leffler Advokatbyrå.

2013-06-26: Ne bis in idem prövas av Högsta domstolen i plenum

Enligt domsmeddelande på Högsta domstolens hemsida kommer domstolen den 11 juni att meddela dom i mål B 4946-12. Frågan gäller om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts den tilltalade avseende samma beskattningsfråga. Även fråga om samma skattetillägg utgör hinder för åtal för bokföringsbrott. Högsta domstolen prövar målet i plenum. Högsta domstolens beslut att meddela prövningstillstånd och ta upp målet i plenum får bl.a. ses mot bakgrund av att EU-domstolen den 26 februari meddelade dom i det s.k. Haparandamålet (C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson). Det kan även konstateras att ett antal svenska mål rörande ne bis in idem är klara för avgörande i Europadomstolen. Under seminariet kommer Högsta domstolens dom att diskuteras.

Medverkande: Ulf Bernitz, professor i EU-rätt, Stockholms universitet, Elisabeth Palm, f.d. domare i Europadomstolen, Percy Bratt, advokat, Advokatbyrån Bratt & Feinsilber.

Samtalsledare: Katarina Fast, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet.

2013-05-28: Rättssäkerhet och transaktionskostnader – ett rättsekonomiskt perspektiv

Rättssäkerhet och förutsebarhet är viktiga delar i en fungerande rättsordning. Dessa faktorer är dock inte enbart av vikt för det rättsliga systemet. Nationalekonomisk forskning visar hur även det ekonomiska livet är beroende av fasta spelregler och förutsebarhet i rättsutövningen. Transaktionskostnader är ett centralt begrepp inom rättsekonomisk forskning och är också relevant för skattelagstiftningen. Vid seminariet diskuterades om det är möjligt att beskriva rättssäkerhetsproblem i beskattningen som transaktionskostnader, hur forskningsläget ser ut och slutsatser kring detta, samt vilken vidare betydelse en rättsekonomisk analys av rättssäkerhetsproblem i skattelagstiftningen kan ha.

Medverkande: Nils Karlson, VD, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, nationalekonom och docent vid Uppsala universitet, Patrick Krassén, jur.kand. och policyanalytiker, Svenskt Näringsliv.

Samtalsledare: Helena Robertsson, auktoriserad skatterådgivare och partner, KPMG.

2013-03-20: Ne bis in idem – stjälper löjromsfiskaren från Alnön det svenska skattestraffrättsliga systemet?

Domen i det s.k. Haparandamålet (C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson) meddelades den 26 februari 2013. I domen prövades bl.a. frågan om huruvida den svenska ordningen med påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott är förenligt med unionsrätten. Länge var det oklart om EU-domstolen alls var behörig att pröva frågan. Det var inte klart att sanktionerna på momsområdet, som utformas nationellt, utgör unionsrätt. Avgörandet ger bland annat vägledning beträffande frågan om när EU:s rättighetsstadga är tillämplig och om hur stadgan förhåller sig till äldre praxis från domstolen rörande unionsrättens allmänna principer.

Medverkande: Ulf Bernitz, professor i EU-rätt, Stockholms universitet, Ferdinand Hellers, advokat,Advokatfirman Fylgia KB, Olle Sundin, rättslig expert, Skatteverket.

Samtalsledare: Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet.