Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2017
Behovet av en ny skattereform utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

Medverkande: Stig von Bahr, f.d. domare i EU-domstolen, Anders Bengtsson, Allmänna ombudet, Skatteverket, Fredrik Berndt, partner, Svalner Skatt & Transaktion, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet, Katarina Lappalainen, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet, Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Lindstrand Partners Advokatbyrå, Peter Lindstrand, ordförande ISoR, partner PwC, Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Caroline Nordklint, doktorand i finansrätt, Stockholms universitet, Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Mattias Schömer, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge, Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.  

Moderator vid konferensdagen är Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet. 

***

Behovet av en ny skattereform är ett omdiskuterat ämne. Det är mer än en kvarts sekel sedan ”århundradets skattereform” genomfördes år 1991 och mycket har hänt sedan dess. Sveriges inträde i EU, avregleringar och tilltagande internationalisering är några externa faktorer som har lämnat samhällsekonomiska avtryck och påverkat förutsättningarna för beskattning. I närtid har intensivt diskuterats t.ex. de s.k. 3:12-reglernas syfte och utformning och få kan ha undgått debatten om begränsningar i ränteavdragsrätten.

Skattereformer diskuteras ofta utifrån ekonomisk synvinkel, med konsekvens att den ekonomiska effektiviteten ofta sätts i första rummet. Det finns emellertid också andra viktiga aspekter på skattereformer. Grundläggande krav på rättssäkerhet vid beskattningen, såsom kraven på förutsebarhet och likabehandling, liksom förbuden mot analog skattelagtillämpning och retroaktiv beskattning, är centrala komponenter för beskattningens legitimitet och för viljan att betala skatt. De grundläggande rättssäkerhetsprinciper som rättssystemet bygger på måste genomsyra också  skattelagstiftningen. En viktig utgångspunkt i allt reformarbete är därför hur skatteregler ska konstrueras för att bäst möta och svara mot kraven på en rättssäker beskattning.

Institutet Skatter & Rättssäkerhet bjuder in Dig att diskutera rättssäkerhetsperspektivet på en ny skattereform. Programmet bifogas.

08:30-09:00                       Registrering. Kaffe.

09:00-09:10                       Välkomstanförande 
                                           Peter Lindstrand
 
09:10-09:45                       Introduktion till grundläggande rättsprinciper av betydelse för
                                           en rättssäker beskattning.  
                                           Teresa Simon-Almendal, Katarina Lappalainen
 
09:45-11:00                       Århundradets skattereform – vad innebar den och vad hände
                                           sedan?
                                           Peter Melz, Stig von Bahr

11:00-11:15                       Kaffepaus

11:15-12:30                       Åter till en principbaserad beskattning?
                                           Roger Persson Österman, Anders Bengtsson

12:30-13:30                        Lunch

13:30-14:15                        Rättssäkerhet vid beskattningen utifrån ett ekonomiskt
                                            perspektiv. 
                                            Åsa Hansson

14:15-14:25                        Genomgång av gruppdiskussioner

14:25-16:00                        Gruppdiskussioner och kaffe

16:00-16:50                        Avrapportering och plenardiskussion

16:50-17:00                        Seminariet avslutas

17:00-                                 Mingel och buffet