Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2014
Rättssäkerheten i skatteförfarandet

Medverkande: Robert Påhlsson, professor i finansrätt, Göteborgs universitet, Johan Sjöqvist, partner, PwC, Stig von Bahr, f.d. domare i EU-domstolen, Peter Nordquist, advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå AB, Stina Ögren, enhetschef, Skatteverkets rättsavdelning, Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Ulrika Bengtsson, skattejurist, Deloitte, Katarina Fast, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet, Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv, Carl Lindstrand, advokat, Lindstrand Leffler Advokatbyrå, Helena Robertsson, partner, EY, Joakim Wittkull, partner, Skeppsbron Skatt.

***

Rättssäkerheten vid beskattningen och i skatteprocesser tar sikte på de skattskyldigas rättsliga säkerhet. Mot de fiskala intressena att få in lagstadgad skatt måste således ställas de skattskyldigas behov av rättsliga garantier för att inte behöva betala mer skatt än vad de rätteligen ska betala samt att under förfarandet inte utsättas för mer omfattande åtgärder än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Rättssäkerhetsbegreppet är mångfacetterat, men en central och grundläggande rättssäkerhetsaspekt är kravet att rättstillämpningen inte får vara godtycklig. Den blir annars inte förutsebar, och riskerar då att förlora den legitimitet som fordras för att de skattskyldiga ska sätta sin tillit till Skatteverket och till domstolarna. Förutsebarhet kräver bl.a. att uttag av skatt stödjer sig på i förväg kända rättsnormer, vilket i sin tur förutsätter ett visst mått av precision i lagstiftningen. Andra viktiga rättssäkerhetsaspekter är likabehandlingsprincipen (jfr 1 kap. 9 § regeringsformen), dvs. att lika fall ska behandlas lika, legalitetsprincipenretroaktivitetsförbudet (jfr 2 kap. 10 § regeringsformen) och förbudet mot analog eller reducerande tolkning till den skattskyldiges nackdel.

Institutet Skatter & Rättssäkerhet tar vid Rättssäkerhetdagen 2014 upp frågan om vad rättssäkerheten i skatteförfarandet innebär. Genom exempel och diskussioner belyses innebörden i begreppen förutsebarhet, likabehandling, proportionalitet, klarhet/transparens och retroaktivitet utifrån ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv.

Moderator vid konferensdagen är Teresa Simon-Almendal. Programmet bifogas.

8.00     Registrering och kaffe

9.00     Inledning och välkomstord
            Helena Robertsson och Teresa Simon-Almendal

9.15     Vad är rättssäkerhet?
Inledningsanförande av Robert Påhlsson

10.00   Förutsebarhet – en diskussion med utgångspunkt i ränteavdragsbegränsningsreglerna
   Johan Sjöqvist och Stig von Bahr

10.45   Kaffe

11.15   Likabehandling – reflektioner över lika- och olikbehandling i skatteförfarandet
            Peter Nordquist och Stina Ögren

12.00   Lunch

13.00   Genomgång inför gruppdiskussioner
            Teresa Simon-Almendal

13.15   Gruppdiskussioner och kaffe

14.45   Avrapportering gruppdiskussioner och plenardiskussion
            Teresa Simon-Almendal

16.15   Konferensen avslutas
            Helena Robertsson och Teresa Simon-Almendal

16.30   Mingel och buffé