Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2015
Skatter och rättssäkerhet i dåtid, nutid och framtid

Tid: Onsdagen den 11 november 2015 kl. 09.00-17.30 med efterföljande mingel och buffé. 

Medverkande: Rune Andersson, grundare och styrelseordförande, Mellby Gård AB, Stig von Bahr, f.d. EU-domare, Ulrika Bengtsson, skattejurist, Deloitte, Katarina Fast Lappalainen, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet, Ulrika Hansson, Senior Legal Adviser, Svenska Bankföreningen, Gunilla Hedwall, rättschef, Skatteverket, Peter Lindstrand, partner, PwC, Sven-Olof Lodin, professor emeritus i finansrätt, Stockholms universitet, Ingrid Melbi, skattejurist, PwC, Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Helena Robertsson, ordförande, ISoR och partner, EY, Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Jan Thörnhammar, advokat, Advokat Jan Thörnhammar AB, Niclas Virin, f.d. allmänt ombud och bankdirektör, Joakim Wittkull, partner, Skeppsbron Skatt. 

***

Rättssäkerhetsdagen firar 10 år, och det vill vi uppmärksamma med att ägna årets Rättssäkerhetsdag åt på skatteområdet angelägna rättssäkerhetsfrågor  i dåtid, nutid och framtid. Går det att skönja några skattemässiga ”trender”, har fokus i rättssäkerhetshänseende förskjutits och var ligger framtidens skattemässiga utmaningar? Frågorna kan göras fler.

Rättssäkerheten vid beskattningen har inte sällan gått hand i hand med utvecklingen av mänskliga rättigheter i stort. Flera av de ”rättighetsrevolutioner” som har ägt rum genom historien har dessutom kopplingar till folkligt missnöje med rådande skattesystem och med regelrätta ”skatteuppror”, såsom t.ex. Boston Tea Party och Saltskatteupproret. I Magna Carta från 1215, som på många sätt kan sägas utgöra en föregångare till vår tids moderna rättighetsförklaringar, uttrycks principen om att skatt inte får tas ut utan samtycke från folket och att skatteuttaget måste vara rimligt. Detta har senare preciserats i andra tongivande rättighetsförklaringar, t.ex. den franska förklaringen för människans och medborgarens rättigheter från 1789 och i den amerikanska konstitutionen från 1778, där det framställs krav på samtycke från folket, en jämn skattebörda och att skatt ska betalas efter skatteförmåga.

Vad som däremot kan sägas vara en relativt ny företeelse är den skatterättsliga diskussionen om specifika rättigheter för skattebetalare och frågan om huruvida dessa rättigheter särskilt bör regleras och/eller om de borde vara föremål för internationell kodifiering. Det kan i sammanhanget iakttas närmast en internationell trend vad gäller skyddet för de skattskyldigas rättssäkerhet, vilket sannolikt kan kopplas samman med globaliseringens och europeiseringens effekter på skatteområdet. Samtidigt har människorättsförklaringar som Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga kommit att spela en allt större roll för skyddet för mänskliga rättigheter på skatteområdet. 

Globaliseringens och europeiseringens tilltagande betydelse för skattesystemen innebär nya utmaningar för rättssäkerheten på skatteområdet. Detta har fångats upp i arbetet med särskilda rättighetsförklaringar inom OECD och nu senast inom EU genom kommissionens arbete med en europeisk skattebetalarkod. BEPS, ökad transparens för de skattskyldiga och s.k. fördjupad dialog är några av de företeelser som kan innebära framtida utmaningar för rättssäkerheten på skatteområdet. Du är varmt välkommen att under årets rättssäkerhetsdag tillsammans med oss diskutera dessa och andra frågeställningar!  

Moderator vid konferensdagen är Teresa Simon-Almendal. Programmet bifogas.

8.30     Registrering och kaffe

9.00     Välkomstanförande och inledande presentation
            Helena Robertsson och Teresa Simon-Almendal

9.15     Från Magna Carta till Taxpayers’ Charter
            
Katarina Fast Lappalainen 

9.45     EU:s fyra friheter och svensk skatterätt
         
   Roger Persson Österman

10.15   Kaffe

10.45   Genomslaget för mänskliga rättigheter på svensk skatterätt
            Jan Thörnhammar

11.15   Bensträckare

11.25   Internationell skatterätt och rättssäkerhet
            
Ingrid Melbi

12.00   Lunch

13.30   Skatter och rättssäkerhet i ett framtidsperspektiv
            Rune Andersson, Ulrika Hansson, Gunilla Hedwall, Sven-Olof Lodin

14.30   Genomgång av gruppdiskussioner

15.00   Gruppdiskussioner och kaffe

16.30   Avrapportering och plenardiskussion

17.25   Seminariet avslutas

17.30   Mingel och buffé