Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2013
Processuella frågor i förändring

Tid:        Tisdagen den 12 november 2013, kl. 12.30 – 18.00 med efterföljande mingel och buffé
Plats:     Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Medverkande: Mari Andersson, t.f. kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm, Inga-Lill Askersjö, rättschef, Skatteverket, Peter Nordquist, advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå AB, Ingrid Melbi, skattejurist, PwC, Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet, Patricia Schömer, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm, Stephane Pleijel, advokat, Advokatfirman Nova, Torbjörn Gerelius, rättslig expert, Skatteverket, Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Roger Persson-Österman, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Kristina Ståhl, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen, Richard Hellenius, skatteexpert, Svenskt Näringsliv.

***

Årets rättssäkerhetsdag på temat ”Processuella frågor i förändring” kommer att behandla tre för ämnet relevanta delteman: Specialisering i skattemål, Rollerna i skatteprocessen och Förhandsbeskedsinstitutet. Programmet bifogas till inbjudan.

Specialisering i skattemål

T.f. kammarrättspresidenten Mari Andersson, Kammarrätten i Stockholm, har under hösten påbörjat uppdraget att utreda frågan om specialisering av skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Utredarens uppdrag är bl.a. att analysera om det finns anledning till en ökad specialisering av skattemålshanteringen i domstol och hur en sådan i så fall bör utformas. Uppdraget omfattar även att ta ställning till vilka skattemål som ska omfattas av specialiseringen och vilket målunderlag som i så fall krävs. Även frågan om förvaltningsrättens och kammarrättens sammansättning i skattemål omfattas av utredningsuppdraget.

Mari Andersson inleder och deltar tillsammans med Skatteverkets rättschef Inga-Lill Askersjö och advokaten Peter Nordquist i denna panel med skattejuristen Ingrid Melbi som samtalsledare.    

Rollerna i skatteprocessen

Passet berör vilka olika roller aktörerna i skatteprocessen har, dvs domaren, tjänstemannen från Skatteverket och den skattskyldiges ombud. Vad gäller formellt och hur bör de agera?

Professor Joakim Nergelius inleder med ett anförande utifrån ett allmänt rättssäkerhetsperspektiv. Därefter följer en paneldiskussion där kammarrättsrådet Patricia Schömer, advokaten Stephane Pleijel och rättsliga experten vid Skatteverket Torbjörn Gerelius medverkar. Samtalsledare är docent Teresa Simon-Almendal.

Förhandsbeskedsinstitutet

Skattekonsekvenserna av komplicerade civilrättsliga transaktioner är svåra att förutse.  I syfte att öka förutsebarheten för de skattskyldiga, som överväger att genomföra transaktioner med oklara skattekonsekvenser, har förhandsbeskedsinstitutet införts. De processuella reglerna gällande förhandsbeskedsinstitutet är sparsamma och praxis från Högsta förvaltningsdomstolen är i princip nödvändig för förståelsen av institutet. Under senare år har en debatt uppstått gällande förhandsbeskedsinstitutets syften och funktion. Därtill har regeringen tillsatt en utredning av frågan om förhandsbesked. Vid föredraget kommer förhandsbeskedsinstitutets närmare karaktär och betydelsen av lämnade besked att presenteras. I fokus är frågan om huruvida en reformering skulle kunna göra systemet bättre. Frågan om alternativa och kompletterande förfaranden kommer också att beröras.

Docent Roger Persson-Österman inleder anförandet beträffande förhandsbeskedsinstitutet och justitierådet Kristina Ståhl kommenterar frågorna tillsammans med skatteexperten Richard Hellenius. Skattejuristen Ingrid Melbi är samtalsledare.Program för Rättssäkerhetsdagen 2013

12.30   Registrering och kaffe

13.00   Välkommen!
            Helena Robertsson och Teresa Simon-Almendal

13.10   Specialisering i skattemål

            Inledare: Mari Andersson

            Kommentatorer: Inga-Lill Askersjö och Peter Nordquist

            Samtalsledare: Ingrid Melbi

14.25   Rollerna i skatteprocessen

            Inledare: Joakim Nergelius

            Panel: Patricia Schömer, Stephane Pleijel och Torbjörn Gerelius

            Samtalsledare: Teresa Simon-Almendal

15.40   Kaffepaus

16.10   Förhandsbeskedsinstitutet

            Inledare: Roger Persson-Österman

            Kommentatorer: Kristina Ståhl och Richard Hellenius

            Samtalsledare: Ingrid Melbi

17.10   Paus

17.20   Plenardiskussion

            Samtalsledare: Teresa Simon-Almendal

17.55   Konferensen avslutas

18.00   Mingel och buffé