Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2016
Skatt och rättssäkerhet i en globaliserad värld

Medverkande: Inga-Lill Askersjö, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen, Stig von Bahr, f.d. domare i EU-domstolen, Anders Bengtsson, allmänt ombud, Skatteverket, Fredrik Berndt, partner, Svalner, Katarina Fast Lappalainen, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet, Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Lindstrand Partners Advokatbyrå, Peter Lindstrand, partner, PwC, Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Helena Robertsson, ordförande, ISoR och partner, EY, Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Madelaine Tunudd, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm, Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära, Stockholms universitet. 

***

Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Den ökande globaliseringen påverkar även det svenska rättssystemet, inte minst den svenska skatterätten. Förändringar i EU-rätten, internationella projekt som BEPS och avtal med utländska stater så som FATCA-avtalet är exempel på utländska influenser som påverkar det svenska skattesystemet. Många gånger sker stora förändringar snabbt och de skattskyldiga behöver förhålla sig till förändringarna direkt.

Globaliseringen påverkar inte bara rättssystemet, utan även de aktörer som verkar inom det svenska skattesystemet. För att kunna förstå och tillämpa gällande skatteregler krävs idag att parterna och domarna sätter sig in i de olika regelverken, inte enbart de svenska reglerna. Därtill krävs förståelse för hur de olika regelverken förhåller sig till varandra och vilket regelverk som ska ges företräde vid en eventuell regelkonflikt. Det är frågor som ofta ger upphov till tolkningsproblematik, vilket inte minst blir relevant i samband med att en skatterättslig transaktion genomförs. De omfattande och många gånger komplexa regelverken skapar förutsebarhetsproblem för de skattskyldiga och tolkningsproblem för Skatteverket och domstolarna.

Under årets Rättssäkerhetsdag kommer vi att diskutera vad globaliseringen får för konsekvenser på rättssäkerheten i skattesystemet. Hur säkerställs att rättssäkerhetsgarantierna från svenskt vidkommande inte bryts när skattereglerna blir allt mer globaliserade?

Moderator vid konferensdagen är Teresa Simon-Almendal. Programmet bifogas.

8.30     Registrering och kaffe

9.00     Välkomstanförande och inledande presentation
            Helena Robertsson och Teresa Simon-Almendal

9.10     Skattesuveräniteten i en globaliserad värld
            
Katarina Fast Lappalainen 

9.40     Domarens roll i skattemål mot bakgrund av globaliseringen
         
   Inga-Lill Askersjö

10.10   Kaffe

10.30   Import av utländska rättsfigurer
            Mauro Zamboni

11.00   Skatteanpassade transaktioner och rättsmissbruk
            
Stig von Bahr

11.45   Lunch

13.00   Paneldiskussion: Vad hander med rättssäkerheten på skatteområdet i en                            globaliserad värld?
            Karin Åhman, Inga-Lill Askersjö, Mauro Zamboni och Stig von Bahr

14.00   Genomgång av gruppdiskussioner

14.15   Gruppdiskussioner och kaffe

15.45   Avrapportering och plenardiskussion

16.45   Seminariet avslutas

17.00   Mingel och buffé