Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2012
Ne bis in idem

Tid:Tisdagen den 13 november 2012 kl. 08.30-18.00 med efterföljande middag. Lunch kl. 12.00-13.30. Middag kl. 18.45.
Plats: Villa Pauli, Strandvägen 19, Djursholm, tel 08-446 57 80, www.villapauli.com

Medverkande:
Peter Nordquist, advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå, Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Katarina Fast, doktorand i offentlig rätt med inriktning på konstitutionell skatterätt, Stockholms universitet, Leif Gustafson, advokat, Advokatgruppen i Stockholm, Olof Sundin, rättslig expert, Skatteverket, Stefan Lindskog, justitieråd, Högsta domstolen.

Ledare för gruppdiskussionerna:
Inga-Lill Askersjö, rättschef, Skatteverket, Ulrika Bengtsson, skattejurist, Deloitte, Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Lindstrand Leffler Advokatbyrå, Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv, Roger Persson Österman, docent i finansrätt, Stockholms universitet, Ola Zetterquist, hovrättsråd, Hovrätten för Västra Sverige.

Innehåll
Principen i artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen om ne bis in idem är f.n. föremål för stor uppmärksamhet i Sverige. Principen är ett uttryck för rättigheten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning och brukar i dagligt tal benämnas förbudet mot dubbelbestraffning. Europadomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen har i flera avgöranden prövat principens innehåll (RÅ 2009 ref. ref. 94 och NJA 2010 s. 168 I och II). I juni i år har Generaladvokaten vid EU-domstolen yttrat sig i frågan i anledning av en förhandsbegäran från Haparanda tingsrätt (Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-617/10)

I Europadomstolen pågår en prövning av flera svenska klagomål, där Regeringen och klagandena har yttrat sig inför domstolen. Regeringen har också tillkallat en särskild utredare att lämna förslag till stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, där bl.a. ne bis in idem frågan finns med på agendan (Dir. 2012:14). Utredaren bör enligt direktiven studera nordiska och andra länders rättssystem i frågan liksom olika alternativ för att undvika dubbelbestraffning. Ett sådant exempel som Regeringen nämner är det norska systemet med en skyldighet för det allmänna att välja mellan att påföra skattetillägg eller att anmäla ett misstänkt skattebrott.

Institutet Skatter & Rättssäkerhets tema om ne bis in idem för årets rättssäkerhetsdag är således inte bara mycket aktuellt och relevant för ett meningsutbyte om rättssäkerhet i beskattningen utan tjänar också – förhoppningsvis – som en injektion för en rättssäkrare tillämpning av de rättigheter som skattebetalarna tillerkänns genom såväl Europakonventionen som EU:s rättighetsstadga.
Moderator vid seminariet är Peter Nordquist. Programmet bifogas.

Program för Rättssäkerhetsdagen 2012

08.30 Registrering och kaffe.

9.00-9.15 Välkommen! Börje Leidhammar och Peter Nordquist

9.15-10.00 Svensk skattestraffrätt och ne bis in idem. Teresa Simon-Almendal

10.00-10.45 Ne bis in idem i ett konstitutionellt perspektiv. Katarina Fast

10.45-11.15 Kaffepaus

11.15-12.00 Ne bis in idem ur ett advokatperspektiv. Leif Gustafson

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.15 Ne bis in idem ur Skatteverkets perspektiv. Olof Sundin, Skatteverket

14.15-15.00 Ne bis in idem ur ett domstolsperspektiv. Stefan Lindskog

15.00-15.15 Genomgång av gruppdiskussioner. Peter Nordquist

15.15-16.45 Gruppdiskussioner och kaffe.

16.45-17.50 Avrapportering och plenardiskussion.

17.50-18.00 Konferensen avslutas.

18.00- Middag.