I propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) bedömde regeringen att det fanns skäl att ytterligare utreda hur rättsäkerheten kan stärkas inom ramen för befintligt system med skattetillägg. Vidare angavs när det gäller bestämmelserna om tredjemansrevision samt bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i ärende och mål om skatt m.m. att det fanns skäl att utreda utformningen av bestämmelserna för att för att ytterligare stärka rättsäkerheten. Skatteförfarandelagen (2011:1244) har trätt i kraft den 1 januari 2012. Läs mer > > >