Syfte

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

ISoR är en opolitisk organisation och har inte som syfte att ta ställning i frågor som rör skatternas storlek.


Stadgar

för den ideella föreningen Institutet Skatter & Rättssäkerhet,
org nr 802411-9409

Ovanstående stadgar har ändrats senast genom beslut på ordinarie årsstämma den 16 april 2015 och beslut på extra årsstämma den 2 september 2015.