Nyheter

2018-11-13: Rättssäkerhetsdagen 2018

Rättssäkerhetsdagen 2018 anordnades den 13 november hos Svenskt Näringsliv. Temat för året var "Skattekontroll, rättighetsskydd och digitalisering". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2018 > > >

2017-12-04: Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 4 december 2017 beslutades att Tina Friberg tilldelas ISoR:s stipendium 2017 för sin uppsats "Förutsebarhet i inkomstbeskattningen - särskilt om expertskatt och ränteavdragsbegränsningar". Uppsatsen finns att hämta här > > >

Friberg_Tina_liten.jpg

2017-11-23: Rättssäkerhetsdagen 2017

Rättssäkerhetsdagen 2017 anordnades den 23 november hos Advokatfirman Vinge. Temat för året var "Behovet av en ny skattereform utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2017 > > >

2016-11-23: Rättssäkerhetsdagen 2016

Rättssäkerhetsdagen 2016 anordnades den 23 november hos Deloitte. Temat för året var "Skatt och rättssäkerhet i en globaliserad värld". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2016 > > >

2016-10-24: Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 24 oktober 2016 beslutades att Mats Carlasjö tilldelas ISoR:s stipendium 2016 för sin uppsats "Omkaraktärisering av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner - Särskilt om förhållandet mellan omkaraktärisering enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning och intern rätt". Uppsatsen finns att hämta här > > >

2015-11-19: Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 19 november 2015 beslutades att Johanna Karlsson tilldelas ISoR:s stipendium 2015 för sin uppsats "Företagsskattekommitténs förslag om halvering av tidigare års underskott. I strid med retroaktivitetsförbudet?". Uppsatsen finns att hämta här > > >

2015-11-11: Rättssäkerhetsdagen 2015

Rättssäkerhetsdagen 2015 anordnades den 11 november hos PwC. Temat för året var "Skatter och rättssäkerhet i dåtid, nutid och framtid". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2015 > > >

2014-11-11: Rättssäkerhetsdagen 2014

Rättssäkerhetsdagen 2014 anordnades den 11 november i EY:s lokaler. Temat för året var "Rättssäkerheten i skatteförfarandet". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2014 > > >

2013-11-12: Rättssäkerhetsdagen 2013

Rättssäkerhetsdagen 2013 anordnades den 12 november i Svenskt Näringslivs lokaler. Temat för året var "Processuella frågor i förändring". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2013 > > >

2013-10-21: Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 21 oktober 2013 beslutades att Hanna Grylin och Niklas Karlsson tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. Utdelning av stipendierna äger rum vid årets Rättssäkerhetsdag den 12 november. Belönade uppsatser finns att hämta här > > >

2013-09-12: Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet överlämnar sitt betänkande

Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet har överlämnat sitt betänkande SOU 2013:62: Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet till regeringen. Utredningens uppdrag syftade till att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, dock utan att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet eller kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande till Skatteverket minskar. Institutet Skatter & Rättssäkerhet anordnar under 2013 två seminarier för att belysa och diskutera utredningens förslag. > > >

2013-06-11 Meddelad dom från HD angående ne bis in idem

HD har idag meddelat dom i plenum beträffande frågan om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts den tilltalade avseende samma beskattningsfråga. Sammanfattningsvis menar HD att rätten att inte bli lagförd två gånger för samma gärning träffar det nuvarande svenska systemet med skattetillägg respektive påföljd för brott enligt skattebrottslagen. Institutet Skatter & Rättssäkerhet bjuder in till seminarium den 26 juni 2013 för att diskutera HD:s dom. Läs hela domen här. > > >

2013-02-14: Ny ordförande och ny vice ordförande

Vid ISoR:s årsstämma den 14 februari 2013 utsågs Helena Robertsson till ny ordförande och Teresa Simon Almendal till ny vice ordförande för ISoR:s styrelse. Helena Robertsson är partner och auktoriserad skatterådgivare vid KPMG. Teresa Simon Almendal är docent och universitetslektor i finansrätt vid Stockholms universitet. Bägge är sedan tidigare verksamma i ISoR:s styrelse. > > >

2012-11-13: Rättssäkerhetsdagen 2012 den 13 november

Rättssäkerhetsdagen arrangerades för sjunde året i rad. Temat för årets konferens var "Ne bis in idem".  För närmare information, se inbjudan och program > > >

2012-10-16: Utdelning av stipendier
Vid ISoR:s styrelsemöte den 16 oktober 2012 beslutades att följande personer tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor: Johanna Jörgensen, Christina Karvahall, Patrick Krassén, Peter Lennartz Röstlund och Henrik Schmidt. Utdelning av stipendierna ägde rum vid årets Rättssäkerhetsdag den 13 november. Belönade uppsatser finns att hämta här > > >

2012-04-27: Ledamöter av ISoR:s styrelse förordnade som experter 

Regeringen har lämnat direktiv till en utredning om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (dir 2012:14). Teresa Simon Almendal har förordnats som sakkunnig och Kerstin Nyquist och Börje Leidhammar som experter i utredningen (samtliga är ledamöter av ISoR:s styrelse). Läs mer > > >

2012-03-08: Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

I propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) bedömde regeringen att det fanns skäl att ytterligare utreda hur rättsäkerheten kan stärkas inom ramen för befintligt system med skattetillägg. Vidare angavs när det gäller bestämmelserna om tredjemansrevision samt bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i ärende och mål om skatt m.m. att det fanns skäl att utreda utformningen av bestämmelserna för att för att ytterligare stärka rättsäkerheten. Skatteförfarandelagen (2011:1244) har trätt i kraft den 1 januari 2012. Läs mer > > >

2011-12-19: Rapport om skattetjänstemännens tjänstemannaansvar
Institutet Skatter & Rättssäkerhet har genomfört en utredning av skattetjänstemännens tjänstemannaansvar med JK:s och JO:s beslut under tio år som grund . Syftet med utredningen är att få en systematiserad analys av straff-, disciplin- och skadeståndsrättsliga regler  på det aktuella området. Rapporten presenterades vid ett seminarium den 5 december 2011. 
Du hittar rapporten här: 
  RapportSkattetjanstemannen20111205